asociace užité grafiky a grafického designu

Jana Kasalová: Fluidum

Jana Kasalová: Fluidum

vernisáž se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 v 18:00, výstava potrvá do 16. 11. 2019, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 16. 10. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

----------------------------------------------------en

An opening of the exhibition on Tuesday, October 22, 2019, from 6 p. m. The exhibition will run until November 16, 2019

Curator: Lenka Sýkorová

Opening Hours Wednesday and Saturday from 1 to 5 p. m. The Altán Klamovka Gallery you will find in park Klamovka, Tram no. 9 & 16

Accompanying program on November, 16th October 2019: 2:00 – 4:00 p.m. – animation workshop for children, 4:00 – 5:00 p.m. – commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.

Rozhovor s Karlem Oujezdským nad výstavou Fluidum Jany Kasalové pro ČR Mozaika od 11:30 do 17:05 minuty. Poslechněte zde

Motto výstavy: ,,Duše člověka podobá se vodě: z nebe přichází, k nebi stoupá, a zase musí padnout k zemi, kroužíc věčně.“( J. W. Goethe)

Jana Kasalová je představitelkou střední generace výtvarníků, kteří se intenzivně zajímají o médium kresby. Zkoumá její možnostmi pomocí různých experimentů formou lité tuše či přesahy do prostoru zapojením tělesného gesta. Současně kresbu chápe v rovině technického záznamového média, což se u autorky projevuje v odkazech na kartografii. Právě mapa, jako prostředek uchopení a zjednodušení reality, se stala součástí instalace na výstavě v Altánu Klamovka. Janu Kasalovou zajímá orientace člověka v prostoru a čase a důležitost procítění daného místa. Stavby, které byly stavěny pro navození nálady nejčastěji v 19. století, mezi které se řadí i současný park Klamovka s neogotickým altánem, tak logicky Janu Kasalovou přitahují.  Samotný Altán Klamovka se tak setkal s jejím zájmem o historii, mapy a práci plynoucího času. Název výstavy Fluidum odkazuje jak k ubíhajícímu času, tak k tekoucí vodě, která v historii parku, dle vyprávění místních, hrála důležitou roli v prameni. Vodu však můžeme chápat jako důležitou podstatu lidského těla. Právě pojem těla v české kultuře 19. století došel velkých změn a to ve spojení s jeho fyzickou, smyslovou a mentální podstatou v rovině prožívání světa. V díle Jany Kasalové je tak důležité vidět nejen samotné kresby, jako záznamový výtvarný jazyk, ale nad touto formou, i když experimentálně pojatou, je nutné číst i koncept – samotnou myšlenku, která je zde mnohovrstevnatá s odkazy na prožívání člověka v daném místě. Vystavené dílo nám přibližuje období končícího klasicismu a začínajícího romantismu, období biedermeieru a to jak přímými odkazy na mapu Prahy z roku 1820, kdy byl altán postaven či dekorem z toto období.

Jana Kasalová absolvovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Malby u prof. Jiřího Načeradského. Dlouhá léta pobývala ve Francii, Velké Británii a Španělsku, kde pokračovala postgraduálním studiem na Univerzitě de Castilla-La Mancha v Cuence a Univerzitě Complutense v Madridu. Velmi často ve svém díle pracuje s prolínáním zoomorfních námětů v kontextu již zmíněné kartografie a vlastní dokumentací krajin a měst. Tyto až deníkové záznamy založené na prvních dojmech a pocitech jsou pro její tvorbu signifikantní. Vychází z teze, že po prvním pocitu osamění se dostavuje stav obohacení o nově nabité zkušenosti. V procesu ohmatávání nového prostředí ji složily kresby map a zvířat jako záznamy z cest. V její tvorbě nalezneme zájem o čínskou a japonskou tušovou malbu a kaligrafii.

Lenka Sýkorová

------------en

Exhibition motto: “The soul of man is like to water; From Heaven it cometh, To Heaven it riseth, And then returneth to earth, For ever alternating". ( J. W. Goethe)

Jana Kasalová is from the middle generation of artists—a generation with an intense interest in drawing. They explore its possibilities via various experiments in the form of poured ink or forays into the third dimension through the inclusion of bodily gestures. They simultaneously approach drawing at the level of a technical recording medium, which in Kasala’s case is expressed via links to cartography. And indeed she has made maps, as a means of understanding and simplifying reality, a part of the installation for her exhibition at Altán Klamovka. Jana Kasalová takes a keen interest in humans’ orientation in space and time and the importance of genius loci. Structures that were created to evoke a mood, most often in the 19th century—and today’s Klamovka park with its neo-gothic gazebo is definitely among such structures—thus naturally attract her. And so there is an intersection between the Klamovka gazebo itself and Kasalová’s interest in history, maps, and the work of flowing time. The exhibition’s name, Fluidum, is a reference both to the flowing of time and to flowing water, which—the locals say—played an important role in the park’s history, in the form of a spring. We can also approach water in yet a third way, as an important part of the human body. And the concept of the human body saw major transformations within the Czech culture of the 19th century, in connection with its physical, sensory, and mental essence at the level of how it experiences the world. In the work of Jana Kasalová, it is important that we not only see the drawings themselves, as an independent artistic language, but beyond this form, albeit experimentally conceived, that we also read the concept—the idea itself, which in this case is many-layered, with references to human experience in the given place. The work on exhibit here gives us a sense of the period at the close of classicism and the birth of romanticism, the Biedermeier period, both through direct references to a map of Prague from 1820, the year of the gazebo’s construction, and through decor from this period.

Jana Kasalová is a graduate of the Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology. She studied under prof. Jiří Načeradský. She spent long years in France, Great Britain, and Spain, where she engaged in post-graduate art studies at Universidad Castilla-La Mancha in Cuence and Universidad Complutense in Madrid. In her art she very frequently works with the interweaving of zoomorphic themes in the context of cartography and the documenting of landscapes and cities. These documents, which border on being diary-like and are based on her feelings and first impressions, are significant for her work. They start from the supposition that after an initial feeling of loneliness comes a state wherein we are enriched with newfound experiences. Drawings of maps and animals, as notes from her travels, have helped her in feeling her way around new environments. You will also find an interest in Chinese and Japanese ink painting and calligraphy within her work.

Lenka Sýkorová