asociace užité grafiky a grafického designu

Matěj Frank: ˈdrɪpɪŋ ˈdrɔːɪŋ

Matěj Frank: ˈdrɪpɪŋ ˈdrɔːɪŋ

vernisáž se uskuteční v pondělí 20. 5. 2019 v 18:00, výstava potrvá do 22. 6. 2019, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 22 6. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

----------------------------------------------------en

An opening of the exhibition on Monday, May 20, 2019, from 6 p. m.

The exhibition will run until June 22, 2019

Curator: Lenka Sýkorová

Opening Hours Wednesday and Saturday from 1 to 5 p. m.

The Altán Klamovka Gallery you will find in park Klamovka, Tram no. 9 & 16

Accompanying program on Saturday, 22 June 2019
2:00 – 4:00 p.m. – animation workshop for children, 4:00 – 5:00 p.m. – commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.

Matěj Frank vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění v polské Vratislavi, kde od roku 2016 působí na pozici odborného asistenta. Od svých studií je spjat zejména s polskou Vratislavou a českou Opavou. Je také člen spolku Bludný kámen, kurátor výstav současného umění a organizátor experimentálních koncertů. Studium sochařství se v jeho díle projevuje zájmem o prostor ve vztahu k místu, času, ale také k pohybu, tělesnosti a zvuku. Kresba jako základní kámen všech výtvarných médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží kolem ní v přesazích do dalších médií především pak do performance mnohdy se zapojením zvukových experimentů. Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastní reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné. Matěj Frank však ve svém díle udržuje jednoduchost formy či procesu.

Pro Altán Klamovka navrhl prostorovou instalaci, která vytváří situaci pro vznik kreseb tvořených na daném místě a v čase. Frankův projekt Prokapávaných kreseb je založen na pomalém procesu, koordinované náhody, poetice, automatizaci práce a kritice masové produkce, stejně tak jako na reflexi aktuální doby, ve které neustále něco množíme a kopírujeme. Akce předcházející vernisáži bude trvat několik hodin a stane se součástí otevření Galerie Altán Klamovka jako laboratoře pro umění. Pro toto konkrétní dílo, ale i celkově Frankovu tvorbu, je podstatný proces, zachycení proměny a ubíhající čas. Danost místa nebo pomyslná situace jsou iniciativními spouštěči v mysli Matěje Franka, které dále vytváří spleť nápadů a následného provedení, kdy uvolňuje klasické médium kresby z plochy papíru a experimentuje s ním nejen v prostoru, ale také v samotném procesu tvorby. Čas a proměnu mnohdy uchopuje tělesně a vlastním tělem naznačuje změnu, a to velice jasnými, jednoduchými, ale promyšlenými koncepty. Kresbu tedy chápe jako bezprostřední, přímočarý a ohebný způsob zachycení určité skutečnosti, jako spojnici mezi dvěma myšlenkami.

Lenka Sýkorová

------------------------------en

Matěj Frank graduated from the Faculty of Arts of the Ostrava University and the Academy of Fine Arts in Wroclaw, where he has been working as an assistant professor since 2016. He studied and now works in Wroclaw, Poland, and Opava, Czech Republic. He is also a member of the group Bludný kámen (Boulder), a curator of contemporary art exhibitions and an organizer of experimental concerts. His art degree in sculpture is reflected in his artwork by using space in relation to site, time, movement, physicality and sound. Drawing as a cornerstone of all visual art media is crucial for Frank’s artwork. He circles around it while crossing over to other media, in particular performance that often includes sound experiments. Watching his closest environment and reflecting on permanent everyday changes generates a lot of inspiration for him that becomes bewildering and confusing when overlaid. Yet, Matěj Frank keeps the form or process simple in his artwork.

For the Altán Klamovka Gallery, he proposed a spatial installation that creates a situation for drawings made at a given place and time. Frank’s project “Drip-Through Drawings” is based on a slow process, coordinated coincidences, poetics, work automation and criticism of mass production as well as on the reflection of the present where we keep multiplying and reproducing something. The event preceding the private viewing will take a couple of hours and will become a part of the opening of the Altán Klamovka Gallery as an art laboratory. What is important for this specific artwork and Frank’s artwork in general is process, transformation and passing time. The givenness of place or an imaginary situation are triggers in Matěj Frank’s mind that then create a tangle of ideas and their execution where he releases the classical medium of drawing on paper and experiments with it not only in space but also in the actual creative process. He often grasps time and transformation physically and uses his own body to indicate changes through very clear, simple yet sophisticated concepts. To him, drawing is an immediate, direct and flexible way to capture a certain fact like a line that connects two ideas.

Lenka Sýkorová