asociace užité grafiky a grafického designu

National Identity

National Identity
Národní identita – čínský studentský plakát v návaznosti na mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha.

vernisáž se uskuteční v úterý 19. 11. 2019 v 18:00, výstava potrvá do 14. 12. 2019, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová. Spolupráce Tereza Nováková a Viktor Čech.

Doprovodný program 14. 12. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

----------------------------------------------------en

An opening of the exhibition on Tuesday, November 19, 2019, from 6 p. m.
The exhibition will run until December 14, 2019

Curator: Lenka Sýkorová. Cooperation: Tereza Nováková and Viktor Čech.

Opening Hours Wednesday and Saturday from 1 to 5 p. m. The Altán Klamovka Gallery you will find in park Klamovka, Tram no. 9 & 16

Accompanying program on Saturday, 14th December 2019: 2:00 – 4:00 p.m. – animation workshop for children, 4:00 – 5:00 p.m. – commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.

Mezinárodní projekt Virtuální bienále Praha je založen na principech nonverbální a mezikulturní komunikace. Projekt je dobrým příkladem zapojení vzdělávacího momentu do umělecké praxe formou konfrontace a vystavení vlastních děl. Grafický design skloubením kresby, grafiky a typografie je vizuálním jazykem, který lze snadno uplatnit v sociálních otázkách. V roce 2007 byla založena platforma pro mezinárodní přehlídku plakátu s názvem Virtuální bienále Praha, která již představila několik globálních témat (například Global Crisis, Discrimination, Corruption, Fake News atd.). Za projektem stojí Katedra vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem (prof. Karel Míšek) a Galerie Altán Klamovka v Praze (Lenka Sýkorová). Poslední desátý ročník s tématem Fake News v roce 2018 propojil 232 umělců (142 profesionálů a 90 studentů) z 35 zemí světa. Linii kresby uchopujeme jako nástroj nonverbální komunikace napříč kontinenty, národy, která je všudypřítomná pomocí dostupného internetu. Udržitelnost neziskového projektu je založena na šetrnosti k životnímu prostředí formou redukce běžných nákladů (minimalizace tiskových a cestovních nákladů). Projekt je  založen na principech D.I.Y. bez vlivu velkých institucí avšak s důrazem na novou formou uměleckého vizuálního sdělení bez hranic mezi národy. K hodnocení plakátů dochází pomocí online komunikace mezi oslovenými profesionálními grafickými designéry. Projekt tím snadno překračuje hranice EU (Mexiko, Čína, USA atd.). Prostřednictvím nonverbálního vizuálního jazyka rozvíjíme přehlídku, kde lze rozeznávat vliv digitálních technologiích a všudypřítomného internetu, a tedy neustále dostupného vizuálního materiálu, avšak na pozadí těchto nezvratných změn, je tímto možné uchopit autorskou výpověď formou kresby a typografie jako důkaz kulturního dědictví, národní identity a rozmanitosti.

Právě téma identity se stalo nosným pro workshopy, které se uskutečnily pod vedením Lenky Sýkorové, Viktora Čecha a Terezy Novákové na podzim 2018 v Číně na třech čínských akademiích výtvarného umění (Shandong university v Jinanu, Hebei Academy of Fine Arts a Shanxi univerzity v Taiyuanu) v návaznosti na projekt Virtuální bienále Praha. Výstupním formátem se staly plakáty na téma národní identity. Výběr vystavených plakátů vzešel z mnohých konzultací a vzájemného poznávání naší evropsko-české identity konfrontované s asijsko-čínskou. Nakonec jsme stejně přišli, že nás všechny spojuje samotné jádro identity a tím je lidství. V Altánu Klamovka je nyní jedinečná příležitost shlédnou tuto kolekci plakátů vytvořených čínskými studenty.

Lenka Sýkorová

-----------en

The international project Virtual Biennale Prague, which is based on the principles of non-verbal and inter-cultural communication. The project is a good example of incorporating an educational aspect into artistic practice through the confrontation and exhibition of artworks. The platform for an international poster exhibition called Virtual Biennale Prague was founded in 2007 and has already introduced several global topics (e.g. Global Crisis, Discrimination, Corruption, Fake News, etc.).  The project is supported by the Department of Visual Communication of the FAD UJEP in Ústí nad Labem (prof. Karel Míšek) and the Altán Klamovka Gallery in Prague (Lenka Sýkorová).  In 2018, the 10th Virtual Biennale Prague with the theme Fake News interconnected 232 artists (142 professionals and 90 students) from 35 countries from around the globe. We see drawing as a tool of non-verbal communication across continents and nations that is omnipresent thanks to the Internet. This non-profit project is sustainable; it is environment-friendly because it reduces regular costs (it minimizes printing and travel expenses). The project is based on D.I.Y. principles, eliminates large institutions’ impact and focuses on a new form of an artistic visual message that has no boundaries among nations. Posters are evaluated online by professional graphic designers. Therefore, the project easily reaches people outside the EU (Mexico, China, the USA, etc.). Using a visual language, we are developing an exhibition that shows the impact of digital technologies and the ever-present Internet, which is a permanently available visual material; however, behind these irreversible changes, it is possible to capture the author’s statement through drawing and typography as evidence of cultural legacy, national identity and diversity.

It was the theme of identity that became the core of the workshops that took place under the leadership of Lenka Sýkorová, Viktor Čech and Tereza Nováková in Autumn 2018, in China at three Chinese Academies of Fine Art (Shandong University in Jinan, Hebei Academy of Fine Arts and Shanxi University in Taiyuan) in connection with the Virtual Biennial Prague project. The output format was posters on the theme of national identity. The selection of the posters on display came from many consultations and mutual knowledge of our European-Czech identity compared with Asian-Chinese. In the end, we have come to know that the very core of identity, and that is humanity, connects us all. The Altán Klamovka Gallery is now a unique opportunity to see this collection of posters created by Chinese students.

Lenka Sýkorová