asociace užité grafiky a grafického designu

Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu projektu Life-netdesigning

PROTEBE live o.s. zastoupený Terezou Bredlerovou, ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ, Asociací užité grafiky a Katedrou vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (odborní garanti soutěže) vypisují designérskou soutěž pro posluchače českých vysokých uměleckých škol na vytvoření návrhů jednotného vizuálního stylu projektu Life-netdesigning.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je komplexní autorský návrh jednotného vizuálního stylu pro projekt Life-netdesigning, jehož součástí je i návrh originálního logotypu projektu. Designérská soutěž je vyhlášena jako anonymní, jednokolová. Je určena pro posluchače českých vysokých uměleckých škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže.

Co je projekt Life-netdesigning
Příloha 1 obsahuje vstupní brief projektu.

Projekt Life-netdesigning - rozvoj manažerských a prezentačních dovedností grafických designérů v praxi je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt spadá pod víceleté tematické operační programy, zde se jedná o období 2011/2014, řídícím orgánem OPVK je MŠMT ČR a je financován ze strukturálních fondů EU.

Podmínky soutěže
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 24. 11. do 14.00 hodin (datum doručení), a to buď na adresu sekretariátu KVK FUD UJEP, Pasteurova 9, 400 96, Ústí nad Labem, nebo na adresu PROTEBE live o.s., Hájek 27, 363 01 Ostrov.

Za čas podání soutěžního návrhu (datum doručení) odpovídá soutěžící. Soutěžící doručí svůj soutěžní návrh označený na zadní straně štítkem s čtyřmístným kódem a stejně označenou obálku obsahující přihlášku. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají souhlas s podmínkami soutěže a s případným bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora.

Zadání
Zájemce o účast v soutěži předloží nejméně jeden, maximálně tři návrhy soutěžního díla. Každý soutěžní návrh musí být předložen ve formátu A3 na tuhé podložce.

Návrh musí obsahovat:
1/ první formát: barevné a černobílé provedení logotypu (nebo nosného vizuálního motivu projektu) v rozměru 15 × 15 cm a zmenšené na minimální velikost 15 × 15 mm.

2/ druhý až čtvrtý formát (maximálně): rozvinutí logotypu (nosného vizuálního motivu projektu) do jednotného vizuálního stylu, který musí obsahovat povinně vizitku a hlavičkový papír, návrh webového banneru, obálky publikací - metodik (odlišení příručky pro studenty a informační brožury pro podnikatele o principech spolupráce s designérem), plakát (pozvánka na přednášku)

3/ explikace - textová obhajoba návrhu JVZ na cca 1/2 normostrany

4/ obálka s přihláškou a CD obsahující datovou podobu návrhů ve formátu PDF nebo .jpg pro následné vystavení návrhů na webu.

Každý soutěžní návrh musí být podán se samostatně vyplněnou soutěžní přihláškou.

Hodnocení
Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem ze zástupců PROTEBE live o.s., CZECHDESIGN.CZ, AUG, KVK FUD UJEP a odborné veřejnosti ve složení:

MgA. Veronika Loušová
MgA. Tereza Bredlerová
doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
MgA. Adéla Valha Vorbová
Mgr. Art. Jan Kolář
MgA. Věra Marešová

náhradníci:

MgA. Jiří Hanek
doc. ak. mal. Michal Slejška

tajemník komise:

MgA. Jan Hora

Tajemník komise eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

Kritéria hodnocení
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících odborných a uměleckých kritérií:

- idea projektu, explikace
- systém a koncepce JVS, variabilita systému
- soulad s požadavky zadání

Vyhodnocení
Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční do čtrnácti dnů po odevzdání návrhů. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise vítězný návrh a udělí další ocenění.

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže.

Náklady soutěžících za účast v soutěži
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící.

Udílené ceny
Vzhledem k nekomerční povaze projektu nejsou udělovány ceny. Autor vítězného návrhu bude vyzván k uzavření honorovaného smluvního vztahu, jehož předmětem je zhotovení finálního jednotného vizuálního stylu a logotypu pro projekt Life-netdesigning dle předlohy vlastního autorského návrhu, úspěšně vyhodnoceného v této designérské soutěži.

Parametry předpokládaného smluvního vztahu
Účastníci designérské soutěže berou v souvislosti se svojí účastí v této umělecké soutěži na vědomí, že podstatné právní podmínky smluvního vztahu, k jehož uzavření mohou být v případě vítězství v soutěži vyzváni, jsou následující:

- Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s autorem vítězného návrhu. Autor vítězného návrhu je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy ze závažných důvodů, které by mu bránily ve zhotovení finálního JVS. Odmítne-li autor vítězného návrhu smlouvu uzavřít nebo neposkytne-li zadavateli dostatečnou součinnost, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu za přiměřených podmínek s autory jiných návrhů, které byly v umělecké soutěži vyhodnoceny postupně jako další v pořadí.

- Autor se zaváže dodat zadavateli finální komplexní řešení jednotného vizuálního stylu pro projekt Life-netdesigning a poskytnout zadavateli výhradní licenční oprávnění k užití díla na dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu, pro všechny způsoby užití, bez omezení územního rozsahu, s právem udílení podlicencí.

- Předpokládaná hodnota plnění, které bude předmětem dodávky, činí:

poskytnutí licenčních oprávnění 50 000 Kč, zhotovení JVS, manuálu, grafika,
DTP 112 000 Kč.

- Autor poskytne zadavateli garanci, že je jediným nositelem práv duševního vlastnictví k předmětu dodávky.

Rozsah předpokládaných prací na jednotném vizuálním stylu projektu Life-netdesigning
Grafické práce v rozsahu (včetně pre-press):

Merkantilní tiskoviny: hlavičkový papír, vizitky, desky, bloky, post-it, tužka - propiska, obálka DL a A4, pozvánka a leták (bianco vzor), prezenční listiny, CD a DVD polepy a booklety, certifikáty (max. 2 vzory)

publikace: 2 ×, layout a dtp metodik (celkem do 400 stran)

PC prezentace: power point (návrh), webové bannery (max. 3 varianty), návrh webových stránek projektu (pouze grafické řešení - základní struktura)

Outdoor: plakát, banner na přednášku a konferenci

Plnění grafických prací bude probíhat v časovém horizontu 2011-2014.

Navrácení soutěžních návrhů
Po termínu sděleném spolu s výsledky soutěže budou soutěžní návrhy k vyzvednutí na sekretariátu KVK FUD UJEP nebo na CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, Praha 1.

Odvolání soutěže
Vyhlašovatel je oprávněn zrušit designérskou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval.

Vyhlašovatel

PROTEBE live o.s. se sídlem Hájek 27, 363 01 Ostrov IČ: 26992809
Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele:

MgA. Tereza Bredlerová

tajemník komise a kontaktní osoba: MgA. Jan Hora telefon: 605 135 875,

e-mail: jan-hora@volny.cz

KVK FUD UJEP, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem a Hájku u Ostrova dne 24. 10. 2011

Přílohy:

příloha č. 1 — Brief projektu (PDF)

Vyhlášení soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu projektu Life-netdesigning (vč. přihlášky a štítků, PDF)