asociace užité grafiky a grafického designu

2016

International Exhibition of Typography Posters 2016

Guilin, China, 2016

spolupráce s Li Xu

plakát Karla Míška druhý zprava

Pokoje 5

11.- 20. 11. 2016

palác Containall {11.11. ~ 20.11}

{Cihelná 4, Malá Strana}

Site specific přehlídka mladého umění a konfrontace vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol.

Praha ~ Brno ~ Ostrava ~ Plzeň ~ Liberec ~ Ústí ~ Zlín ~ Štětí

5. ročník --> 10 dní --> 10 univerzit, 2 VOŠ
51 ateliérů --> 1 palác

KATEDRA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, FUD UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

GRAFICKÝ DESIGN 1

GRAFICKÝ DESIGN 2

VIZUÁLNÍ DESIGN

EUROPE CULTURE v Číně

Plakáty vznikly na workshopech vedených profesorem Karlem Míškem z FUD UJEP v Ústí nad Labem a pedagogy participujících škol z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZU v Plzni a dále ze Slovenska a Polska.

Exhibition in Wenzhou city of China

An opening of the exhibition November 30, 2016

Výsledky Národní ceny za studentský design 2016

Výsledky Národní ceny za studentský design 2016

Do letošního ročníku se přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit (z toho 3 zahraničních) a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 27 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Kompletní výsledky zde

Gratulujeme!!

  • Zvláštní cenu udělila Veronice Hanzlíkové/FUD UJEP Asociace užité grafiky a grafického designu (ve výši 3 000 Kč).

International Poster Biennial in Mexico

29. 9 - 2. 10. 2016

http://bienalcartel.org/en/index.html

V rámci bienále prezentace projektu EUROPE CULTURE. Plakáty vznikly na workshopech vedených profesorem Karlem Míškem z FUD UJEP v Ústí nad Labem a pedagogy participujících škol. Výstava s podporou ZÚ Mexiko. Organizace projektu v Mexiku Jakub Konupka a Jiří Toman. Dokumentace v pdf.

Eduardo Barrera Arambarri a Karel Míšek

Prezentace projektu EUROPE CULTUREv Mexiku, 29. 9. - 4. 11. 2016. Slavnostní otevření proběhlo 6. 10. 2016 v Museo Franz Mayer v Mexico City. Více.

Divadelní plakát

Slovenské centrum designu v Bratislavě a Divadla Wandy Siemaszkowej, Rzeszów uvedli výstavu 15. bienále divadelného plagátu Rzeszów 2015.

Partněři: VŠVU v Bratislavě a FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Kurátor: Krzysztof Motyka

4. 8 - 28. 8. 2016

Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

z tiskové zprávy:

„15. bienále divadelného plagátu Rzeszów 2015 potvrdilo, akým silným prostriedkom komunikácie je plagát. Jeho aktuálnosť nespočíva len v informačnej hodnote a spôsobe umeleckého vyjadrenia spojeného
s reklamou umeleckého podujatia, ale aj v špecifickom prístupe k vizuálnemu stvárneniu jeho obsahu. Veľká časť divadelných plagátov na tohtoročnom bienále, ktoré boli vybrané na výstavu, reprezentuje trvalú aktuálnosť  média plagátu ako aj jeho ďalšieho kvalitatívneho rozvoja. Nielen ako nástroja propagácie 
a reklamy, ale predovšetkým ako komunikačného prostriedku, ktorý je schopný konštruktívne poskytnúť základné informácie  a správu o súčasnosti. Nielen tej, ktorá je zovšeobecňovaná a zakódovaná v divadle, hudbe alebo filme, ale je aj súčasťou našich každodenných zážitkov. Plagát túto špecifickú schopnosť udržiava po celú dobu svojej existencie.

Autori plagátov kreatívne pracujú grafickým jazykom a jeho vizuálnymi možnosťami – inovatívne ich prispôsobujú komunikačných potrebám doby a autorským prístupom neustále prekračujú viditeľný horizont udalostí. Príjemným prekvapením pre mňa bolo veľmi veľké množstvo plagátov, ktoré ukázali toto analytické, kreatívne a kritické myslenie. Túto skutočnosť pripomínam predovšetkým z dôvodu, že rovnaké alebo podobné pravidlá sa vzťahujú aj na divadelné práce – vzájomné prepojenie posilňuje integritu medzi plagátom a divadelným predstavením, ktoré propaguje. Dobrý divadelný plagát nás inšpiruje nielen
k návšteve predstavenia, ale stimuluje aj našu zvedavosť, záujem o autora a jeho prezentáciu, riaditeľa, hercov, divadelnú produkciu, alebo tematické zameranie.

Bienále Rzeszów je medzinárodná konfrontácia plagátu, a to nielen v súvislosti s tvorivými prístupmi
a výrazmi v dizajne vizuálnej komunikácie, ale aj v súvislosti s kultúrnou a generačnou príslušnosťou – v tom vidím jeho zásadný prínos pre spoločnosť a súčasné hodnoty.“

Krzysztof Motyka, kurátor výstavy

Mária Rišková, Karel Míšek a Krzysztof Motyka

foto: archiv Slovenské centrum designu

Výzva – galerie designu na aug.cz

Zapoj se do utváření virtuální galerie na stránkách Asociace užité grafiky a grafického designu www.aug.cz!

Studentský design

Na webových stránkách AUG můžete setkat se sekcí „Studenstký design“ seznamující veřejnost s grafickým designem studentů vysokých uměleckých škol.