asociace užité grafiky a grafického designu

Chinese Characters Poster in the Czech Republic

Chinese Characters Poster in the Czech Republic

Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň

Vernisáž: 30. 5. od 18 hodin

Termín výstavy: 31. 5. – 23. 6. 2018

Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Kurátoři: Li Xu a Lenka Sýkorová

------------------en

Where: Ladislav Sutnar Gallery, Riegrova 11, Pilsen

When: Exhibition opening takes place on Wednesday May 30th at 6 p.m.

Exhibition deadline: 31. 5. - 23. 6. 2018

Gallery is managed by: Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art University of West Bohemia, Pilsen

Curators: Li Xu and Lenka Sýkorová

Smyslem akce je setkání a sdílení čínské kultury prostřednictvím znakového písma. Kolekce vystavených autorských plakátů s důrazem na propojení lokálních čínských designérů, kteří budou své práce konfrontovat s prostředím české vizuální scény v oblasti grafického designu, vzešla ze spolupráce čínského kurátora a grafického designéra Li Xu a české kurátorky Lenky Sýkorové s týmem Galerie Ladislava Sutnara v Plzni.

Součástí výstavy jsou přednášky některých z tvůrců jak na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, tak i na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Výstava čínského plakátu se v České republice v takovémto rozsahu odehrává poprvé. Umělci se vyjadřují prostřednictvím jasných vyjádření formou plakátu propojující text a vizuální sdělení. Právě ona práce se znakovým písmem je pro danou výstavu nejdůležitější. Ukazuje totiž na rozdílnosti západních evropských tradic v oblasti typografie a dálného východu konkrétně Číny. Právě zde je kladen důraz u čínských znaků na ztišený vizuální jazyk, který nehlučně vyjadřuje svoji ideu. Propojení fyzické a mentální síly u kaligrafie je hlavním poselstvím této výstavy.

Výstava přestavuje tři lokální oblasti. První je kolekce plakátů designérů z Pekingu a dalších měst. Jedná se o 20 prací zahrnující díla Li Xu, Li Hhongy Ang, Chennan, Eric Chan, Zhoufeng, Gary Tong, Jiangjie a dalších. Specifika čínského grafického designu jsou založena na dlouhé tradici kaligrafie, které vytváří prostředí k pokornému přístupu v tvorbě s ohledem na předchozí generace umělců. Současní autoři tak vyjadřují čínskou filosofii skrze komunikační médium – autorský plakát. Kaligrafie neboli kreslení písma umožňuje jedinečnou cestu improvizace v okamžiku psaní. Jedná se o nejabstraktnější a nejvznešenější umění v čínské kultuře. Je to propojení umění a čínské filozofie. Čínská tušová technika vytváří umělecké dílo z pohledu myšlenky – ideje a to formou jasné artikulace výtvarného rukopisu daného autora. Bezprostřední malba či kresba odráží charakter tvůrce. Důležitou roli zde hrají duchovních cvičení – koordinace mysli a těla s cílem sdělit nejlepší formou daný obsah, což v evropském prostředí v oblasti výtvarné kultury není běžnou praxí.

Druhou prezentovanou oblastí je Macao. Práce 16 designérů představují přední tvůrce – Ck Chiwai Cheang, Bob Lei, Hong Ka Lok a další. Vystavené plakáty umožňují poprvé v České republice zhlédnout plakáty z této oblasti a rozšířit si tak horizont znalostí o grafický design z Macao, který dokazuje vysokou mezinárodní úroveň. Třetí polohou výstavy je prezentace plakátů designérů z Tchaj-wanu – Horng-Jer Lin, Ling-Hung, Sophia Shih, Ming-Lung Yu, Wei-Che Sun, Fang-Pang Chang, Sameta Tseng a dalších, kteří poukazují na krásu čínských znaků. Jejich práce transformují slova do vizuálních symbolů, které snoubí formu, barvu a význam dohromady s ohledem na starověkou tradici. Současně jak se dnešní čínští grafičtí designéři ohlížejí do minulosti, tak se i otevírají mezinárodní spolupráci, a tím reformují znakové písmo a poukazují na jeho konceptuální krásu v novém životě. Na současné výstavě využívají čínských znaků jako základního konceptu pro své plakáty. Čínské písmo je živou grafikou, která vypráví příběhy každodenního života. Znaky vizuálně komunikují, a tak budují mosty mezi lidmi.

Li Xu a Lenka Sýkorová

----------en

The current exhibition Chinese Characters1 Poster in the Czech Republic presents a collection of about 100 posters from 80 designers from three different Chinese regions – Peking, Macao and Taiwan. The purpose of this exhibition is to present and share the Chinese culture through Chinese characters. The collection of exhibited author posters emphasizing local Chinese designers, whose artworks will be confronted with those of Czech graphic designers, is a result of the collaboration of Chinese curator and graphic designer Li Xu and Czech curator Lenka Sýkorová with the team of The Ladislav Sutnar Gallery in Pilsen. The exhibition includes presentations of artists at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsen and at the Faculty of Art and Design of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.

This is the first Chinese poster exhibition in the Czech Republic on such a large scale. Artists clearly express themselves through posters with a written and visual message. It is the work with Chinese characters that is the most important in this exhibition because it shows the difference between typographic traditions in Western Europe and in the Far East, specifically in China. Chinese characters emphasize a silent visual language that quietly expresses its idea. The combined physical and mental power of calligraphy is the main message of the exhibition.

The exhibition presents three local regions. The first region is represented by a collection of posters of designers from Beijing and other cities. It includes 20 posters of Li Xu, Li Hhongy Ang, Chennan, Eric Chan, Zhoufeng, Gary Tong, Jiangjie and others. The specifics of Chinese graphic design stem from a long calligraphic tradition that creates an environment for a humble approach to artwork with respect to previous generations of artists. The contemporary artists thus express Chinese philosophy through a communication medium – an author poster. Calligraphy provides for a unique way of improvisation in writing. It is the most abstract and noble art in Chinese culture. It combines

art and Chinese philosophy. The Chinese ink technique creates an artwork based on an idea by clearly articulating the artist's artistic signature. The painting or drawing reflects the artist's nature. What is important here is the mental exercise – the mind and body coordination – in order to convey the content in the best possible form, which is not common in the European visual art culture.

Macao is the second presented region that is represented by 16 designers - Ck Chiwai Cheang, Bob Lei, Hong Ka Lok and others. Posters from Macao are exhibited in the Czech Republic for the first time and thus provide a picture of Macao's graphic design that shows a high international level. The third part of the exhibition presents posters of Taiwanese designers – Horng-Jer Lin, Ling-Hung, Sophia Shih, Ming-Lung Yu, Wei-Che Sun, Fang-Pang Chang, Sameta Tseng and others – who show the beauty of Chinese characters.

Their artwork transforms words into visual symbols that combine form, color and meaning with respect to ancient tradition. While looking back into the past, contemporary Chinese graphic designers open themselves up to International cooperation and thus reform Chinese characters and interpret their conceptual beauty in a new light. At the exhibition they use Chinese characters as a basic concept for their posters. Chinese characters are living graphics that tell everyday-life stories. Chinese characters visually communicate and thus build bridges between people.

Li Xu and Lenka Sýkorová