asociace užité grafiky a grafického designu

Stanovisko AUG k „Anketě na téma cen v grafickém designu“ / Font

Stanovisko k článku „Anketa na téma cen v grafickém designu“ od Filipa Blažka, publikovaného v časopise Font 114, 2010, s. 58–59.

Od: Asociace užité grafiky a grafického designu

Masarykovo nábř. 250
110 00 Praha 1
Pro: časopis FONT

Věc: stanovisko k článku „Anketa na téma cen v grafickém designu“ od Filipa Blažka v časopise Font 114, 2010, s. 58–59, s cílem zjistit průměrné ceny za služby týkající se grafického designu v České republice.

Jak samotný text napovídá, cílem ankety bylo zmapovat stav oceňování grafického designu v rámci služeb. Je nutné vzít na vědomi, že služby patří právně pod hlavu Živnostenského zákona. Jeho součástí jsou i grafické práce, ovšem pouze ve smyslu řemeslné, tj. operátorské, nikoli autorské činnosti.

Je logické, že se v takovém případě na tuto činnost nevztahuje ochrana autorského zákona. Živnostenský zákon jasně říká, že živností nejsou výsledky duševní a tvůrčí činnosti, chráněné zvláštními zákony.

(Je také obecně známo, že k provozování jakékoliv tvůrčí činnosti není potřeba žádné živnostenské oprávnění.)

Anketa a studie, tak jak je nastavena, tudíž prezentuje úzký vzorek průměrných cen za služby vázající se na živnostenský zákon (viz Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. K § 25 odst. 2 pod č. 62, 66 a 67: 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling).

V opačném případě, kdy je grafický design vytvořen autorem v souladu s autorským zákonem, se pohybuje autorská odměna (honorář) v širokém spektru a není standardizována.

Honorář nebo autorská odměna se skládá ze dvou částí:

  • z částky za vytvoření díla a
  • z částky za užití, rozsah a délku šíření díla.

Český jazyk pamatuje na obsah a význam slov cena a honorář.
Stanovisko Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky:

  • honorář: odměna za práci intelektuálního rázu
  • cena: hodnota zboží

V těch případech, kdy se jedná o dílo tvůrčího charakteru, je rozptyl autorské odměny velmi široký a je velmi komplikované jej zprůměrovat. Na konečnou výši autorské odměny má vliv celá řada subjektivních faktorů.

Jedním z nich je například kvalita předmětného díla nebo doba a rozsah užití.
Základní autorská odměna za vytvoření díla může být ve své druhé části, na základě dohody smluvních stran o rozsahu a užití díla až několikanásobně navýšena.

Právě tato skutečnost je častou podstatou a také předmětem soudních sporů, u kterých je důležité prokázat, že se jedná o tvůrčí dílo vytvořené v souladu s autorským zákonem a z důsledného oddělení těchto dvou položek.

Vzhledem k tomu, že je celá řada autorů vytvářejících grafický design v souladu s autorským zákonem, měly tyto vztahy být také jasně zakotveny a vysvětleny v této anketě, pokud anketa měla i tento cíl.

Jelikož tomu tak není, s politováním konstatujeme, že problematika týkající se grafického designu nastíněná článkem a anketou působí velmi zkresleně a její vyznění je zavádějící.

S pozdravem

Jiří Novotný
za předsednictvo
Asociace užité grafiky a grafického designu
augdesign@email.cz

 

 

dopis (PDF)