asociace užité grafiky a grafického designu

Tisková zpráva k výstavě Designem k…

Asociace užité grafiky a grafického designu AUG uvádí výstavu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Termín výstavy: 23.—29. října 2017

Otevírací doba: 10.00—18.00 hodin

Místo konání: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1

V rámci výstavy jsou představeny:

 

Projekt Evropa, kultura

Mezinárodní projekt otevírá diskuzi o roli kultury v kontextu

vzájemných vztahů a tolerance mezi zeměmi Evropské unie.

Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný — nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci. Je přitom nutné vnímat kulturu nejen ve svých klasických významech, jako je výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba. V obecném slova smyslu kultura představuje i komplex hodnot či společensko-sociální postoje, které lidská společnost vytváří a předává dál v širokém spektru komunikace.

V Evropě je role kultury podstatná i při formování společenského života. V jednotlivých zemích Evropské unie je ve vztazích, které jsou determinovány existencí a tradicí národních kultur (byť dnes výrazně ovlivněných globalizací), tento fenomén spojujícím článkem v procesu poznání a pochopení společenských témat, formulování otázek a nacházení konkrétních odpovědí. Poznávání jednotlivých kultur, jejich odlišností a významů je základem schopnosti porozumění a spolupráce mezi (nejen) evropskými národy.

Evropa, kultura je projekt, který ve své plné podobě představuje výtvarná díla z vysokých uměleckých škol z České republiky, Slovenska a Polska — Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění ve Varšavě (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (na této výstavě se představuje výběr děl studentů z Plzně a Ústí nad Labem). Obsahově odráží několik společných workshopů, jejichž tématy byla např. reflexe osobností z výtvarné a hudební oblasti, pozdrav, šťastný Evropan, „My face“, svoboda slova či — často sarkasticky pojaté — přání šťastného nového roku. Autoři vnímají design jako neodmyslitelnou součást umění a kultury obecně a svými díly překračují povrchní líbivost směrem k hluboké reflexi aktuálních společenských témat a problémů, kdy se i prostý přátelský pozdrav může stát jasně artikulovaným občanským postojem.

Výstavní projekt byl mj. po dobu tří měsíců prezentován na letišti Václava Havla v Praze, dále v čínském Pekingu a v mexickém San Luis Potosí.

 

autor projektu

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.


vedení workshopů

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D. (FUD UJEP);

prof. sztuk Lech Majewski, dr. h. c. (ASP Warszawa);

doc. ak. mal. František Steker (FDULS ZČU);

Mgr. A. Jan Hora (FUD UJEP);

MgA. Jiří Toman (FUD UJEP);

MgA. Jakub Konupka (FUD UJEP)

 

Projekt SOS solidarita 2017

Designérský projekt vyjadřuje sounáležitost autorů s obyvateli oblastní

postižených živelnými katastrofami v srpnu a v září 2017.

Plakát se napříč historií projevil jako médium schopné předávat poselství kulturního, politického i obchodního charakteru. Díky svému univerzálnímu komunikačnímu potenciálu se stal také prostředkem volného uměleckého vyjádření.

Na tuto tradici navazují studenti ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kteří skrze autorský plakát upozorňují na přetrvávající následky hurikánů Harvey, Irma a Maria a dvou silných zemětřesení v Mexiku.

Cílem projektu je vzbudit vlnu solidarity a podpory. Aktuálně probíhají přípravy pro další výstavní prezentace projektu a v jednání je také možnost využití autorských výtisků plakátů v rámci dobročinných aukcí designérských děl v Mexiku.

Projekt navazuje na výstavu Solidarita, která představila autorské plakáty vytvořené v roce 2002 jako vyjádření podpory České republice postižené ničivými povodněmi. Výstava Solidarita proběhla v Galerii bratří Čapků v Praze 7.—30. 11. 2002 a zahrnovala plakáty designérů z celého světa.

 

autor projektu

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.


pedagogické vedení

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.;

Mgr. A. Jan Hora;

MgA. Jiří Toman;

MgA. Jakub Konupka

 

Fakulta Designu a Umění Ladislava Sutnara

„Sutnarka“ v rámci prezentace Designem k… představuje několik specializací, které dobře ilustrují profil fakulty, její výtvarný jazyk i filozofii. Návštěvníci se mohou pozastavit nad křehkostí a myšlenkovou hloubkou vystavených prací studentů ateliéru Kov a šperk. Obdivovat eleganci a dokonalost tvorby studentů specializace Design obuvi a módních doplňků. Nahlédnout do okouzlujících knih vzniklých v ateliérech Knižní vazba a Ilustrace. Konfrontovat se s progresivní tvorbou studentů Keramiky. Či nahlédnout do budoucnosti, pomocí modelů a návrhů z dílny Produktový a Průmyslový design.

Zároveň, prostřednictvím množství publikací a videí, se návštěvník může přenést do ojedinělého prostředí fakulty, jejíž budova se permanentně proměňuje pod vlivem studentských prací, ale i akcí které jsou zde pořádány.

Pulzující centrum vzdělávání, tvorby, ale i koncertů, přehlídek, výstav a různorodých představení = Sutnarka.

 

Ateliér Grafický design 1

Studium v ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je zaměřeno na široké spektrum poznatků a rozvíjení schopností posluchačů patřících do oblasti vizuální komunikace.

Získané znalosti jsou posluchači v praxi využívány v písmu, typografii, reklamě, marketingové vizuální komunikaci až po nová elektronická média s maximálním použitím nových technologií. V neposlední řadě si autor (posluchač) osvojuje návyky, které jsou nutné pro rozvíjení vlastní autorské tvorby.

Posluchači jsou vedeni k týmové práci, která je nutná v oblasti praxe a ve vztahu k budoucnosti. Vědomí této nutnosti a férový vztah ke kolektivu vyvážený s individuální soutěživostí jsou systémově rozvíjeny po celou dobu studií. Důraz je kladen na výstavy a prezentace soutěží.

Studenti jsou profilováni jako osobnosti činné ve veřejném kulturním prostoru. Úloha, na kterou jsou připravováni, spočívá také v udržování profesní etiky, rozvíjení kvalitního profesionálního prostředí na trhu a vzdělávání veřejnosti i klientské sféry v problematice designu a autorské tvorby.

Je logické, že studenti musejí v průběhu studia zvládnout nutné počítačové technologie pod vedením zkušených odborníků.

Základem k jistotě a rozvíjení schopností posluchačů jsou rovněž mezinárodní kontakty se širokým spektrem zahraničních studijních možností a pracovišť nejen v EU s předpokladem potřebného jazykového vybavení a navazujících společných workshopů pod vedením odborníků ze zahraničí.

Podstata studia je ale především založena na rozvíjení tvůrčích schopností, které jsou v této oblasti nutným předpokladem k budování vlastní existence. V průběhu bakalářského i magisterského studia posluchači řeší práce a samostatné projekty především se společenskou, sociální a kulturní tematikou.

 

Za pořadatele

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.

předseda Asociace užité grafiky a grafického designu AUG

vedoucí ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem