asociace užité grafiky a grafického designu

stanovy AUG

Stanovy Asociace užité grafiky a grafického designu (AUG-design)
110 00 Praha 1, Masarykovo nábřeží 250 – Mánes

Článek I.

Asociace užité grafiky a grafického designu(dále jen „Asociace“) je nezávislým a otevřeným sdružením tvůrčích a profesionálních grafiků z České republiky. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou tvorbu a chránit oprávněné sociální a tvůrčí zájmy svých členů. Asociace se sdružuje s ostatními výtvarnými obory v Syndikátu výtvarných umělců na základě respektování své samostatnosti a rovnoprávného zastoupení v SVU.

Článek II. Členství

Členem Asociace se může stát grafik nebo teoretik bez ohledu na politickou příslušnost, náboženství, vyznání, stupeň vzdělání, trvale žijící na území ČR, který podal řádně vyplněnou přihlášku – s doporučením nejméně tří řádných členů Asociace, přijal Stanovy, složil základní členský vklad a provozuje tvůrčí nebo teoretickou činnost. Zakládajícími členy Asociace se stávají ti členové a kandidáti bývalého SČVU – UVU a evidovaní při ČFVU, kteří přijali stanovy a složili základní vklad. Absolventi vysokých škol uměleckého směru budou přijati na základě předloženého potvrzení o ukončení studia.

Článek III. Zánik členství

Členství zaniká:

 • písemným prohlášením člena o ukončení členství
 • při porušení etických norem
 • úmrtím člena
 • neplacením členských příspěvků po dobu 2 let (po písemném upozornění)

 

Článek IV. Práva a povinnosti členů

A) Mezi základní práva členů patří zejména:

 • domáhat se u Asociace ochrany vlastních uměleckých zájmů, práv a svobody
 • členové Asociace mají právo volně se sdružovat v tvůrčích i územních skupinách podle svých zájmů v rámci Asociace a Unie výtvarných umělců i mimo ně

 

B) Mezi základní povinnosti členů patří zejména:

 • dodržovat etické principy svobodného člověka a umělce
 • hájit zájmy a majetek Asociace
 • zúčastnit se „valných hromad“ a řídit se jejich usneseními
 • složit základní vklad a platit členské příspěvky

 

Článek V. Majetek Asociace

Majetek Asociace je spravován za účasti a pod dohledem správní rady Asociace, která jednou za rok informuje Valnou hromadu o majetku a výsledcích hospodaření.

Majetek Asociace je tvořen:

 • základním členským vkladem schváleným Valnou hromadou
 • členskými příspěvky – výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada na každý kalendářní rok
 • výnosy z provozní hospodářské činnosti
 • výnosy z akcí pořádaných Asociací
 • úroky z konta
 • z dotací, ze subvencí, darů jakož i jiných zdrojů

 

Článek VI. Organizační struktura

Členové Asociace spravují své záležitosti prostřednictvím orgánů, jimiž jsou:

A) Valná hromada – je nejvyšším orgánem a je tvořena shromážděním členů Asociace. Schází se minimálně jednou v roce a svolává ji předseda správní rady. Valná hromada je schopna usnášení v počtu dle prezenční listiny 1 hodinu po zahájení jednání, ke schválení návrhů hlasováním je pak potřebná prostá většina hlasů přítomných členů.

B) Do pravomoci Valné hromady patří:

 • schvalování stanov a jejich změny
 • určení výše základního vkladu a výše členských příspěvků
 • volba správní rady
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti Asociace a výsledcích hospodaření
 • rozhoduje o zániku Asociace a rozdělení majetku

 

Článek VII. Způsob voleb

Valná hromada stanoví zásady voleb a volební komisi.

Článek VIII.

Asociace je subjektem podnikání bez územního omezení.

Článek IX.

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení Valnou hromadou Asociace s účinností ode dne registrace Asociace.
Dnem 3. 10. 1990 byla Asociace užité grafiky za přítomnosti 91 členů oboru ustavena.

Karel Míšek, akad. mal., v. r.

Volby do správní rady a volby delegátů Asociace k jejímu zastoupení v jiných orgánech jsou všeobecné a tajné.