asociace užité grafiky a grafického designu

Valná hromada 02/2012

Zápis z valné hromady AUG
2. 2. 2012 → 17.00 → Mungo bar Praha

Dne 2. února 2012 od 17.00 proběhla valná hromada občanského sdružení
Asociace užité grafiky a grafického designu (dále jen „AUG“) v Mungo Baru v Praze.

Přítomni:
Karel Míšek, Karel Aubrecht, Václav Fajt, Jitka Hanicová-Chotěnovská, Jan Hora, Vladimír Houška, Petr Kubín, Jaroslav R. Novák, Jiří Novotný-novo, Lucie Pacalová, Jiří Toman; v průběhu valné hromady dále dorazila Lucie Spurná-Dismanová

Hosté:
Jana Hradcová, Michal Kukačka, Dana Zikmundová
Valnou hromadu řídil předseda AUG Karel Míšek. Zápis provedl Jiří Toman.
Zápis ověřili: Karel Míšek, Jan Hora, Jiří Novotný-novo.

 

1 → Karel Míšek

Zahájení, představení přítomných.

2 → Karel Míšek

Karel Míšek seznámil přítomné s nejasnou a mírně neprůhlednou situací ohledně rekonstrukce budovy Mánes. Jaroslav R. Novák doplnil informaci z médií o výběrovém řízení na rekonstrukci budovy v hodnotě 150 000 000 Kč.

3 → Karel Míšek

Předseda AUG představil přítomným Danu Zikmundovou, absolventku kurátorských studií na FUD UJEP, která převezme část agendy za časově vytíženou Lenku Sýkorovou. Lenka Sýkorová však nadále bude spravovat galerii Altán Klamovka, kde působí v roli kurátorky.

4 → Karel Míšek

Karel Míšek obeznámil přítomné členy AUG s aktuálním vývojem soudního sporu s ÚOHS (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže). Vrchní soud potvrdil oprávněnost námitek vůči pokutě, avšak vyjádření vrchního soudu lze považovat spíše za opatrné. ÚOHS se vůči rozhodnutí odvolal.

5 → Karel Míšek

Účastníci valné hromady byli seznámeni s připravovanými akcemi, jež by měla AUG organizovat či spoluorganizovat, na rok 2012:

 1. výstava „ikon“ finského grafického designu v Rytířské ulici, současně (v čase Designbloku 2012) by měla i probíhat výstava v Maďarském kulturním centru (studenti ateliérů vizuální komunikace z FUD UJEP, Maďarska a Finska); výstavy by měly být doprovázeny i workshopem na půdě FUD UJEP;
 2. projekt s pracovním názvem „Design is Mystery“ či „Mysterious Design“ – oslovení absolventů GD1 FUD UJEP a vznik série volných grafických děl pro výstavní účely;
 3. ke konci kalendářního roku další ročník Virtuálního bienále Praha.

 

6 → Karel Míšek

Karel Míšek zdůraznil potřebu systematické prezentace studentských prací grafického designu ze všech vysokých uměleckých škol ČR prostřednictvím webového portálu aug.cz.

7 → Karel Míšek

Větší začlenění grafického designu jako právoplatné součásti umělecké grafiky by bylo možné i spoluprací se Simeonou Hoškovou (Grapheion). Dana Zikmundová k tomu doplnila, že z časových důvodů se nemůže stát původně plánovanou editorkou grafického designu v časopise Grapheion, avšak ze strany Grapheionu je zájem výsledky činnosti AUG prezentovat. Grapheion se tak může stát mediálním partnerem AUG.

8 → Jiří Toman

Možnost většího propojení a koordinace činností i s Design Cabinetem CZ, ředitelka nadačního programu PhDr. Lenka Žižková je spolupráci otevřená.

9 → Dana Zikmundová

Dana Zikmundová obeznamuje přítomné, že již podnikla kroky v souvislosti s prezentací tvorby vysokoškolských studentů grafického designu a tuto oblast si tedy bere na starost.

10 → Michal Kukačka

Žádost o členství v AUG, prezentace portfolia.

11

Přijetí Michala Kukačky za člena, zaručují se následující členové AUG: Karel Míšek, Jan Hora, Jiří Toman.

12 → Karel Aubrecht

Z důvodu rozdílného směřování osobní cesty a cesty asociace Karel Aubrecht oficiálně oznámil přítomným své odstoupení z pozice místopředsedy AUG a vystoupení z AUG.

13 → Karel Míšek

Karel Míšek vyjadřuje přesvědčení o potřebě rozšíření členské základny o zástupce mladší generace grafických designérů. I v této souvislosti navrhl hlasovat o zvolení nových místopředsedů AUG, a to Jiřího Novotného-novo, Jana Hory, Jiřího Tomana a Michala Kukačky.

Hlasování pak proběhlo s následujícími výsledky:

Jan Hora
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 1 (Jan Hora)

Jiří Novotný-novo
pro: 11
proti: 0

zdrželo se: 1 (Jiří Novotný-novo)

Jiří Toman
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 1 (Jiří Toman)

Michal Kukačka
pro: 11
proti: 0
zdrželo se: 1 (Michal Kukačka)

Všichni kandidáti se zvolením souhlasili. Novými místopředsedy AUG se tak stali Jiří Novotný, Mgr. A. Jan Hora, BcA. Jiří Toman a BcA. Michal Kukačka.

14 → Dana Zikmundová

Dana Zikmundová konstatovala svoji vůli spolupracovat s AUG pouze z pozice externistky, tedy nikoliv jako členka AUG, přestože Karel Míšek připomenul, že stanovy občanského sdružení umožňují členství i teoretikům designu.

15 → Jiří Toman

Potřeba zlepšení komunikace s veřejností, zajištění současných komunikačních kanálů.

Jiří Toman nabídl vzít si oblast komunikace na starost.

16 → Jiří Toman

Prezentace vize dalšího směřování činností AUG v následujících oblastech:

Webové stránky AUG

 • doplnit sekci „poradny“ jakožto sekce reagující na často kladené otázky z řad grafických designérů i klientů. Možnost teoretického osvětlení základního právního i etického ukotvení činnosti grafického designéra, odborné vysvětlení základních pojmů (honorář vs. cena, logotyp vs. značka vs. logo, …) atp.;
 • potřeba aktivní činnosti co nejvíce členů AUG v sekci úvah, komentářů k aktuálnímu dění na poli grafického designu, …;
 • zřízení sekce mapující tvorbu z oblasti vizuální komunikace na uměleckých vysokých školách (Dana Zikmundová);
 • možnost srovnání problematiky určování výše honoráře se zahraničím (Německo, Francie, USA, …). Jiří Novotný-novo upozornil na potřebu důsledného odlišování pojmů „cena“ a „honorář“.
 • Potřeba finalizace webových stránek, avšak až po vypořádání veškerých závazků vůči Radku Medalovi (bušek+medal).

 

Internetové komunikační kanály

 • bylo by vhodné důsledné používání e-mailů @aug.cz (zvláště u předsednictva AUG), pokud dotyčný komunikuje jménem AUG;
 • možnost zřízení účtů na hojně rozšířených sociálních sítích (Twitter, Facebook, Google+ apod.);
 • možnost rozesílání pravidelných e-mailových newsletterů.

 

Publikační činnost

 • vytváření publikací v pravidelných časových intervalech (jednou za 1–2 roky) shrnujících teoretické i praktické výstupy činnosti AUG; v případě nepříznivé finanční situace možnost vydávat tyto publikace pouze v elektronické podobě (PDF).

 

Vizuální prezentace AUG

 • potřeba aktualizace a sjednocení podoby tištěných materiálů AUG (členské karty, vizitky, hlavičkový papír, …).

 

Ve spolupráci s autorem loga AUG Petrem Kubínem do příští schůze AUG vytvoří Michal Kukačka návrhy nové podoby merkantilií AUG.

17 → Jan Hora

Přítomní členové AUG souhlasili s názorem Jana Hory, ve kterém vyjádřil přesvědčení o vhodnosti oficiální reakce AUG k nestandardně probíhající soutěži CzechTourism o výběr loga pro destinaci Česká republika. Pan Hora dále uvedl, že s ohledem na získané informace není možné považovat průběh hodnocení došlých návrhů za korektní. Poznamenal také, že bez ujasnění konkrétní podoby slovního označení destinace nelze dost dobře připravit soutěž novou.

18 → Karel Míšek

Ukončení oficiální části valné hromady.

Dne 4. 2. 2012 zpracoval Jiří Toman.