asociace užité grafiky a grafického designu

2051: Algorithm

Kurátorka: Lenka Sýkorová

Vystavující: Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk

Místo konání: Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec
Vernisáž: 17. 1. 2019 17:30 – 19:00
Komentovaná prohlídka: 14. 3.2019 v 10.30 a 17.00 s Lenkou Sýkorovou
Termín výstavy: 18. 1. – 21. 4. 2019

reportáž na ČR Vltava pořad Reflexe: vizuální umění  vltava.rozhlas.cz/debata-s-autory-vystavy-2051-algorithm-rozhovor-s-martinem-lackem-7748631

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?


Kultovní film 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubricka se stal určitým algoritmem pro ideový a obrazový výpočet výstavy Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka s názvem 2051: Algorithm. Kubrickův film s letopočtem 2001 byl natočen v roce 1968, tudíž je vizí budoucnosti vzdálené 33 let a stejný rozdíl pak zvolili autoři pro název své výstavy, na které pracovali již v roce 2018. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk vědomě rozehrávají symbolickou pouť člověka od jeho zvířecích počátků až po dobývání vesmíru. Vyzývají na cestu do podvědomí. Jednotlivými galerijními prostory nás posouvají hlouběji a hlouběji. Historické předlohy v konfliktu s umělou inteligencí jsou reflektovány v jejich multimediální instalaci čítající od klasických maleb, objektů až po videoarty. Současnou hrozbu nekontrolovaného rozvoje technologií, které se mohou vymknut lidské kontrole, umělci obratně vyjadřují pomocí výtvarných forem. Signifikantním prvkem výstavy je práce s idoly v čase. Od pravěkých spojených s přírodou, přes renezanční humanistické ideály až po dnešní zbožšťování strojů a technologií.

Na cestě výstavou vědomě dochází k narušení ustálené lineární představy o plynutí času. Umělci schválně vyvolávají iluzi a reflektují tak aktuální stav společnosti snadno podléhající lži vyvěrající z akcelerujícího vývoje nových komunikačních technologií zavalující nás množstvím informací. Dnes je až výjimečné být sám se sebou a pravidelně si utvářet vlastní názor. Pod náporem nepřeberného množství zpráv a zábavy jsme skoro ztratili sami sebe. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk však tento stav neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku hledání pravdy. Lež pojímají jako iluzi, tak jak s ní bylo zacházeno kupříkladu v renezanci. Citlivě tak poukazují i na případný přechod člověka na vyšší rovinu existence na vlně post-pravdy...

Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post-internetu a inspiraci orientem. Šárka Koudelová je absolventkou AVU v Praze – Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Autorka experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu.

----- eng

2051: Algorithm

Šárka Koudelová and Ondřej Basjuk
Curator: Lenka Sýkorová
Liberec Regional Gallery, 18 January – 21 April 2019

The topical term “post-truth” opens up the issue of the impossibility of grasping “truth” in today’s era flooded with information. Are we living in an era of truth illusion? Are we living in an era of lies?


Stanley Kubrick’s cult film 2001: A Space Odyssey has become a certain algorithm for the ideological and visual concept of Šárka Koudelová‘s and Ondřej Basjuk’s exhibition called  2051: Algorithm. Kubrick’s film 2001 was shot in 1968, i.e. with a vision spanning 33 years into the future. The artists chose the same time difference for their exhibition that they put together in 2018. Šárka Koudelová and Ondřej Basjuk deliberately show a symbolic journey of man from hominids all the way to space exploration. They invite us on a journey into subconsciousness. Each gallery space takes us deeper and deeper into it. Historical models compared to artificial intelligence are reflected in their multimedia installation comprising of classical paintings, objects all the way to video art. Using visual art, the artists skillfully express the current threat of uncontrolled development of technologies that can become out of control. Their working with idols over time is a significant element of the exhibition. From prehistoric ideals connected with nature to Renaissance humanistic ideals, all the way to today’s divinization of devices and technologies. 

The exhibition deliberately disrupts the established linear ideas about the passing of time. The artists purposefully evoke an illusion and reflect the current situation in society that easily succumbs to a lie that stems from the accelerated development of new communication technologies flooding us with tons of information. Nowadays, it is rather unusual for us to be alone and to regularly form our own opinion. Exposed to an inexhaustible volume of information and entertainment, we have almost lost our true selves. However, Šárka Koudelová and Ondřej Basjuk do not portray this situation pejoratively and instead bring up the question of truth searching. They perceive a lie as an illusion, just like it was perceived during the Renaissance era. They thus sensibly point out a potential transition of man to a higher level of existence riding on a wave of post-truth…

Ondřej Basjuk graduated from Graphics Studio II of Vladimír Kokolia at the Academy of Fine Arts in Prague. His artwork is inspired by archival expressions, post-Internet and the Orient. Šárka Koudelová graduated from the Academy of Fine Arts in Prague – Graphics Studio II of Vladimír Kokolia, the Drawing Studio of Jiří Petrbok and Painting Studio II of Vladimír Skrepl. Šárka experiments with painting in the context of contemporary visual culture that spews new visual information day after day. This is why her multi-layer artwork is in the form of post-Internet.

foto: archiv autorů