asociace užité grafiky a grafického designu

Platónův jednorožec

Kurátorka: Lenka Sýkorová

Vystavující: Kateřina Dobroslava Drahošová a Andrea Lédlová

Místo konání: Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec
Vernisáž: 17. 5. 17:30 – 19:00
Komentovaná prohlídka: 14. 6. v 10.30 a 17.00 s Lenkou Sýkorovou
Termín výstavy: 18. 5. – 9. 9. 2018

Platónovo pojednání o jeskyni přináší podobenství, kdy jeskyni a stínohru v ní lze chápat jako naše obvyklé vnímání světa a skutečný sluncem zalitý svět venku pak za reálný svět idejí. Ideje se jako praobrazy často stávají předlohami umělců, kteří se je snaží uchopit skrze smysly a nastavit jim vizuální formu. Ve spojení myšlenky antického filosofa Platóna s bájným jednorožcem dochází k absurdní paralele pojetí idejí a hledání absolutní krásy s aktuálním konzumním způsobem žití tíhnoucímu k lehkosti bytí na pomezí života a propasti v rámci uchopení světa jako prostoru pro naplnění jen materiálních jistot. Balancování na hraně viditelného a skrytého je typické i pro současné post-konceptuálně orientované umění. Na výstavě Platónův jednorožec se představí tvorba dvou umělkyň - Kateřiny Dobroslavy Drahošové a Andrey Lédlové. Obě zastupují nastupující generaci a jejich post-konceptuální tvůrčí postoj je typický intermediálními přesahy.

Kateřina Dobroslava Drahošová je absolventkou Fakulty umění Ostravské Univerzity v Ostravě v Ateliéru malby Daniela Balabána. Jejím dominantním médiem je kresba. Čára, plocha a struktura je jejím hlavním nástrojem zobrazení interpretace světa. Její tvorba je citlivým záznamem každodenních maličkostí, které nám pod nánosem stresu, chaosu a stále se zrychlujícím životním tempu, mnohdy unikají. Kateřina Dobroslava Drahošová se snaží uchopit tenkou hranici mezi duchovním a hmotným světem. Drahošová v Liberci pracuje jak s klasickou kresbou na papír, tak i s dočasnou kresbou na stěnách galerie. Ve své tvorbě se nechává volně ovládat intuicí a zkoumá, jaký je smysl kresby v dnešní uspěchané a roztěkané době. Zaujímá polohu vypravěče příběhů, které uchopuje formou zkratek a skrytých nápověd, čímž pozorovateli nechává prostor k výkladu. Vytváří tak kresebnou prostorovou síť vazeb, kdy kresby neposkytují konkrétní informace, ale promlouvají k nám obrazovým nelineárním jazykem.

Andrea Lédlová je čerstvou absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jejím výchozím médiem je také kresba, avšak její tvorba v poslední době překračuje hranice z dvojrozměrného do trojrozměrného média. Měkkost šitých soch evokující monumentální plyšáky je součástí její tvorby v posledních letech. Vedle citací z historie Andrea Lédlová také ráda řetězí motivy a otevírá nové asociace pro již vžité kulturní vzorce a to s neopakovatelnou poetikou, kdy forma již není závislá na funkci a samotný obsah také nic neznamená. Nejedná se však o vyprázdnění, ale určité ohmatání v intencích hranic současného vizuálního umění. V galerii se prezentuje šitými objekty, velkoformátovými kresbami a menšími formáty olejomaleb. Lédlová, i přesto že mistrně ovládá kresebnou techniku a má již dobře rozeznatelný rukopis, zde pracuje především se silnými výrazovými prostředky šitého objektu, který se stává předlohou pro její další kresby a malby. Zacykluje tak zde svět předloh a jejich nápodob a vrací nás tak pomyslně ke světu idejí.

---------------eng

Plato’s Unicorn

Curator: Lenka Sýkorová
Exhibiting artists: Kateřina Dobroslava Drahošová and Andrea Lédlová

Where: Oblastní galerie Liberec galerie -1, Masarykova 723/14, Liberec
When: 17. 5. 17:30 – 19:00
Exhibition deadline: 18. 5. – 9. 9. 2018

Plato’s essay about the cave is an allegory where the cave and shadows can be understood as our usual perception of the world and the actual world outside under the sun as the real world of ideas. Ideas as archetypes often become the models of artists who try to seize them through the senses and give them a visual form. The combination of the idea of Greek philosopher Plato and the mythical unicorn leads to an absurd parallel between the concept of ideas and the search for absolute beauty on one hand and the current consumerism gravitating towards the lightness of being on the borderline of life and an abyss on the other hand as part of grasping the world as a space to fulfill only material certitudes. The visible and the hidden balancing on the borderline is also typical for contemporary post-conceptual art. The exhibition Plato’s Unicorn presents two artists - Kateřina Dobroslava Drahošová and Andrea Lédlová. They both represent the new generation, and their post-conceptual approach typically uses different media.

Kateřina Dobroslava Drahošová has graduated from Daniel Balabán’s Painting Studio at the Faculty of Art of Ostrava University. Drawing is her predominant medium. Her main tool for interpreting the world includes lines, planes and structure. Her artwork sensitively captures everyday details that we often miss due to stress, chaos and the ever-quickening pace of life. Kateřina Dobroslava Drahošová tries to grasp the thin line between the spiritual and material world. She works in Liberec with both classical drawing on paper and temporary drawing on gallery walls. She lets intuition control her artwork and examines the meaning of drawing in our hurried and restless times. She tells stories in the form of short-cuts and hidden clues to give viewers space for interpretation. She thus creates a drawn spatial network of links where drawings do not provide concrete information but speak to us with a visual non-linear language.

Andrea Lédlová has recently graduated from Jiří Petrbok’s Drawing Studio of the Academy of Fine Arts in Prague. Drawing is also her initial medium but her artwork has lately crossed the line between a 2D and 3D medium. The softness of her sewn sculptures evoking monumental stuffed toys has become a part of her artwork in recent years. In addition to citations from history, Andrea Lédlová likes to interconnect motifs and to create new associations for already established cultural patterns using unique poetics where form no longer depends on function and the actual content means nothing. However, it is not some emptying but certain testing within the borderlines of contemporary visual art. In the gallery, she presents herself with sewn objects, large-format drawings and small-format oil paintings. Even though Lédlová has mastered the drawing technique and already has her own signature, in this case she mostly works with sewn objects that became a model for her drawings and paintings. She brings the world of models and their copies full-circle and takes us back to the world of ideas.foto: archiv autorek