asociace užité grafiky a grafického designu

Projekt Life-netdesigning má nový vizuální styl

Před časem jsme informovali o vypsání soutěže na vizuální styl projektu Life-netdesigning. Soutěž již má své vítězky – jsou jimi Marie Adamová a Monika Bolechová, studentky ateliéru Grafický design 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem.

 

Dne 15. 12. 2012 byly zveřejněny výsledky soutěže na vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu pro projekt Life-netdesigning. Jednokolové soutěže se mohli zúčastnit pouze posluchači českých vysokých uměleckých škol. Přesto, že se jednalo o práce studentské, bylo mezi zaslanými návrhy i několik prací, které splňovaly profesionální kritéria, a porotu přesvědčily o své kvalitě.

Do užšího kola postoupily čtyři návrhy. Porota složená z profesionálních grafických designérů z nich téměř jednohlasně vybrala soutěžní dílo Marie Adamové a Moniky Bolechové, které doporučila k realizaci a dopracování do podoby grafického manuálu. Obě mladé designérky jsou posluchačkami 4. ročníku oboru grafický design Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

U vítězného návrhu byla porotou nejvýše hodnocena systémovost použitého rastru (pravidelné sítě), který nabízí variabilitu podle potřeb užití – od seriózních aplikací (např. metodika pro podnikatele) po aplikace pro studenty a absolventy, kdy je dostatečný prostor pro experimentální řešení, jako např. bianco plakáty sítě s dopisováním textů. U samotného logotypu pak porota kladně ohodnotila jeho předpokládanou širší variabilitu.

Vítězkám se podařilo svým návrhem vystihnout ideu celého projektu. Takto komentují svůj záměr:„Navržené logo představuje jeden statický bod, na kterém je zachycen život v různých stupních svého vývoje. Násobením tohoto bodu vzniká síť, která tvoří jednotný vizuální styl celého projektu. Tato síť nemění svou velikost-je pevná a vždy připravená zachránit kohokoli, kdo bude její pomoc potřebovat. Slouží tedy jako podpora pro osobní i profesní růst. V praxi napomáhá např. při zarovnání písma, řezání, skládání, vlepování nebo přímého dotváření jakýchkoli motivů.“

Ze zaslaných návrhů chystá sdružení PROTEBE live uspořádat výstavu, která bude k vidění v galerii SUPERMARKETwc v Karlových Varech od dubna roku 2012.

Zdroj tiskové zprávy a více informací o projektu: PRO TEBE live.