asociace užité grafiky a grafického designu

tisková zpráva / press release

AUG DESIGN pořádá pátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma CHINA.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z České republiky, Číny, Dánska, Estonska, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Spojených států a Tchaj-wanu.

Webová prezentace na:

http://www.aug.cz/virtualni-bienale/2011/ucastnici-bienale-participants-of-the-biennale1.htm

Kurátorka: Lenka Sýkorová.

Grafická úprava tiskovin: Jiří Toman, Michal Kukačka a Jakub Konupka.

Krize, Evropa, Čína. To jsou slova, která se v posledních dnech skloňují ve všech médiích. Současná společnost prochází problémy s ekonomickou krizí, které jsou provázeny rozkladem morálních hodnot. Všudepřítomná korupce, kdy jsou trestáni zločinci malých podvodů velkými tresty a velké podvody žádnými tresty, se šíří jako morová nákaza po celém světě. Celý západní svět kupuje levné čínské výrobky s vědomím, že řadu z nich vyrobila levná dětská pracovní síla. Zároveň si asi dlouhá léta vyspělá západní civilizace neuvědomovala fakt, že tím také dává prostor pro rostoucí čínskou ekonomiku. A světe div se. Dnes české tituly novin hlásají Čínská ruka je otevřená, chce pomoci EU s krizí. Evropští politici si neví rady a pro záchranu eurozóny jsou ochotni vyjednávat s Čínou. Žijeme ve zvláštní době, kdy mnoho lidí žije „bio“ životním stylem, ale kupuje „bio“ potraviny vyrobené a dovezené z Číny. Zeměkouli křižují letadla a kamióny se zbožím sem tam a odkazem dalším generacím pravděpodobně bude zničené životní prostředí s horou odpadků. Česká tradice se pomalu rozpadá. Ani se nevzpamatujeme a tradiční české automobilky budou vlastnit Čínani. Světem se šíří bestseller Vzpouzejte se! od bývalého francouzského odbojáře Stéphane Hessela, ve kterém vyzývá k politické angažovanosti proti sociální nespravedlnosti. Společenský fenomén „Bohatší jsou bohatší, chudí chudší“ rozpoutává v současnosti řadu protestních hnutí. Zatím sice protestující napříč západní polokoulí nemají sjednocenou analýzu problémů, proti kterým vycházejí do ulic, ale jedno je jisté, jedná se o největší sjednocené protesty od roku 1968. Tehdy hnutí mladých lidí nesouhlasilo s osudem existence ve stylu jejich rodičů, dnes naopak mladí chtějí žít životem svých rodičů. Tak jak tvrdí bulharský politolog Ivan Krastěv, jsme svědky „roku 1968 naruby“. Není divu, když mnoho mladých Jihoevropanů je bez práce. Celkově by se současná situace dala pojmenovat jako „existenciální znechucení“.

Virtuální bienále Praha se každoročně věnuje aktuálním tématům a vyzývá mladé studenty grafických oborů a profesionální grafické designéry z celého světa k jejich vizuálnímu zpracování. V roce 2009 bylo například zadání „globání krize“, v roce 2010 „diskriminace“ a letos je to „Čína“. Organizační výbor vybírá témata, která souvisejí s globálním vývojem společnosti, protože samotná příprava, realizace a prezentace je na internetu globálně „všudepřístupná“. Umělci vkládají své grafické práce na webové stránky virtuálního bienále. Komunikace s nimi probíhá po internetu pomocí emailové výzvy. Zpracovávají své postřehy na danou problematiku formou autorského plakátu v černo-bílé verzi. Grafici letos na téma Číny vesměs reagovali na globální problémy spojené s krizí a rostoucím vlivem čínské ekonomiky na světový vývoj. Práce zakládali mnohdy na vizuální zkratce, jež je podtržena jemnou směsí ironie a očekávané hrozby. Letošní virtuální bienále je kvalitní přehlídkou autorských plakátů virtuózně pracujících s černobílou kresbou. Mezinárodní porota ve složení Dušan Janek /SK/, předseda poroty, István Orosz /H/, Laze Tripkov /MK/, Jan Hora /CZ/ a Pavel Noga /CZ/ vybírá tři vítěze z dvou kategorií: profesionálů a studentů. Letos se do virtuálního bienále zapojilo kolem 160ti umělců z 19ti zemí. Organizační výbor tvoří Karel Míšek /CZ předseda výboru, Radek Medal /CZ/, Thierry Sarfis /F/, Karel Aubrecht /CZ/, Michal Kukačka /CZ/ a Jiří Toman /CZ/. Virtuální bienále organizuje Asociace užité grafiky ve spolupráci s pražskou galerií Altánem Klamovka. Práce jsou k shlédnutí jak na internetu, tak v reálném prostoru galerie.

Lenka Sýkorová

tisková zpráva


.................................................................................................

5th Virtual Biennale Prague 2011
AUG DESIGN – holds fifth annual international parade of visual arts and design.
Theme: CHINA

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category.
Art Project is representing visual artist from Austria, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Greece, Hungary, Italy, Iran, Japan, Lebanon, Mexico, Poland, Russian Federation, Slovakia, Taiwan and United States.

Crises, Europe, China. These words have been repeated again and again in the media these days. Contemporary society is undergoing problems with economical crises accompanied by the decline of moral values. Omnipresent corruption, where people committing minor frauds are penalized by large fines while large frauds aren’t penalized at all, spreads in a form of plague epidemics. The whole Western world continues to buy cheap Chinese products with full awareness that these products were made by children laborers. At the same time the developed Western society hasn’t been noticing for many years that this stance provides the emerging Chinese economics with enormous space. No wonder today’s Czech newspapers say: “China is waiting with open arms to help European Union with the crisis.” European politics are helpless and ready to deal with China in order to save the Eurozone. We are living in peculiar times, when many people lead the fashionable “sustainable” life style, but they buy “organic” food produced and imported from China. Planes and trucks filled with goods cruise the Earth back and forth making the probable heritage for future generations devastated environment full of garbage. The Czech tradition is slowly falling apart. Before we could even notice all Czech traditional car manufactures will be in the hands of Chinese owners. The bestseller book “Time for Outrage!” by former French resistance fighter Stéphane Hessel spreads all around the world, its author appeals for political engagement against social injustice. Social phenomenon “The rich get richer, the poor get poorer” incites many ongoing protest movements. So far the people involved in protest movement across the western hemisphere haven’t reached cohesive analyses of problems that force them out to the streets, but one thing is for sure, the world is dealing with largest united protests since the year 1968.  At that time young people involved in the movement disagreed with lifestyle and existential destiny of their parents, today on the contrary young people would like to live the lives of their parents. As Bulgarian political scientist Ivan Krastěv claims we are witnessing “the year 1968 upside down”. It comes as no surprise that many young south Europeans have lost their jobs. All in all contemporary situation could be labeled as “existential disgust”.

Virtual biennale Prague is dedicated year after year to topical subjects and invites young students of graphic design, as well as professional graphic designers, from all around the world to provide their visual representations. The topic of the year 2009 was “Global Crises”, in 2010 “Discrimination” and this year’s topic is China. The organization board is responsible for choosing the subject related to global development of society, as the preparation, realization and presentation of the project are globally “all-over-accessible” on the internet. The artists upload their graphic designs on the website of the virtual biennale. Communication with participants is held on the internet via email call. The participants deal with their observations on given subject matter in a form of author posters in black and white. This year the graphic designers mostly dealt with the global problems connected with the crises and growing influence of Chinese economics on global development. Their works were often based on visual symbolism emphasized by gentle mixture of irony and anticipated thread. This year’s virtual biennale became a high-quality display of authors’ posters virtuously mastering black and white drawing. International jury comprising Dušan Janek /SK/ as jury chairman, István Orosz /H/, Laze Tripkov /MK/, Jan Hora /CZ/ and Pavel Noga /CZ/ is responsible for nominating three winners in two categories: professionals and students. This year 160 artists from 19 countries took part in the virtual biennale. Organization committee is formed by Karel Míšek /CZ committee chairman, Radek Medal /CZ/, Thierry Sarfis /F/, Karel Aubrecht /CZ/, Michal Kukačka /CZ/ and Jiří Toman /CZ/. Virtual biennale is organized by Association of Applied Graphics and Design in cooperation with Prague gallery Altán Klamovka. The posters are to be seen both on the internet and in the gallery space.

Lenka Sýkorová

press release