asociace užité grafiky a grafického designu

2012

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace užité grafiky a grafického designu pořádá šestý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2012
mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2012 je Korupce (Corruption). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi současného společenského vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.

ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 1. do 22. 10. 2012 formou vyplnění formuláře na stránkách aug.cz. Díla vložená po 22. 10. 2012 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Michal Kukačka (ČR), Jan Hora (ČR), Thierry Sarfis (FR), Lenka Sýkorová (ČR) a Radek Medal (ČR).

mezinárodní porota / Yasha Rozov (IL,  předseda poroty), Jakub Konupka (ČR), Jiří Toman (ČR), Dušan Junek (SK), Piotr Kunce (PL).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

vernisáž / Vernisáž proběhne dne 13. 11. 2012 v 18.00, výstava potrvá do 2. 12. 2012.

-------- výzva/challenge

Dear colleagues and appreciators of quality art and design, AUG DESIGN is proud to hold its sixth international art & design show

Virtual Biennale Prague 2012

Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is Corruption. This theme can be interpreted from a wide spectrum of the meaning to a personal reflection of society’s general trend of development.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Golden Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Golden Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 dpi. We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 1 to 22 October 2012 by filling a form on aug.cz. Projects that will be added after 22 October 2012 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail. Printing of entries will be provided by show organisers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (CZ, chair of the committee), Michal Kukačka (CZ), Jan Hora (CZ), Thierry Sarfis (FR), Lenka Sýkorová (CZ) a Radek Medal (CZ).

international jury / Yasha Rozov (IL,  chair of the jury), Jakub Konupka (CZ), Jiří Toman (CZ), Dušan Junek (SK), Piotr Kunce (PL).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague. Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

opening / The opening will take place on November 13, 2012 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 2 December, 2012.