asociace užité grafiky a grafického designu

Challenge/Výzva

--challenge

Dear colleagues and appreciators of quality art and design,
AUG DESIGN is proud to hold its eighth international art & design show

Virtual Biennale Prague 2015
Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is Friendship. This theme can be interpreted in a wide spectrum of meanings from a personal reflection of society’s development through social networks to current Europe’s immigration wave.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Gold Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Gold Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / PDF, A4 size, black & white, 300 dpi plus JPEG, 2000 by 1414 px, 72 ppi, grayscale color space.

We will accept maximum one work from one author. Please submit your projects from 10 to 25 October 2015 by filling a form on aug.cz. Projects that will be added after 25 October 2015 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail. Printing of entries will be provided by show organizers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Lenka Sýkorová (CZ, chairman of the committee), Jakub Konupka (CZ), Jan Hora (CZ) a Jiří Toman (CZ).

international jury / Karel Míšek (CZ, chairman of jury), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (CZ) a Lenka Sýkorová (CZ).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague.

Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

opening / The opening will take place on November 17, 2015 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 13 December, 2015.

 

--výzva

 

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace grafického designu pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2015
mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2015 je PŘÁTELSTVÍ (friedship). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi s přihlédnutím na současný společenský vývoj od sociálních sítí až po aktuální imigrační vlnu v EU.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.

ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile (profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi. Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 10. do 25. 10. 2015 formou vyplnění formuláře na stránkách aug.cz. Díla vložená po 25. 10. 2015 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Lenka Sýkorová (ČR, předsedkyně výboru), Jakub Konupka (ČR), Jan Hora (ČR) a Jiří Toman (ČR).

mezinárodní porota /Karel Míšek (ČR, předseda), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (ČR) a Lenka Sýkorová (ČR).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka,jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

vernisáž / Vernisáž proběhne dne 17. 11. 2015 v 18.00, výstava potrvá do 13. 12. 2015.