asociace užité grafiky a grafického designu

press release / tisková zpráva

...........press release

The 8th international exhibition of artists’ posters, Virtual Biennale Prague, has brought together 266 artists from 26 countries. The exhibition presents their works in two categories: professionals, and art college students (48 participating this year). The whole project is organised by the Association of Applied Graphics, Graphic Design Studio I of the Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, and the Altán Klamovka Gallery in Prague.

The 2015 theme is FRIENDSHIP, seen both from the perspective of the artists’ own reflections on this social issue, and as a response to current socio-cultural and political developments. The exhibited black-and-white posters aptly treat friendship in various forms: from the symbol of hands, through figurative motifs referring to existential positions, to the depiction of something ephemeral which connects all of us. Friendship is the cornerstone of humanity. The organisational committee’s objective was to show friendship through the filter of social networks which seemingly extend it, but which in fact detract treacherously from its authenticity, and to point out the way the current wave of refugees coming to Europe challenges our tolerance and friendship towards people of more distant cultures, who may eventually become our friends. The exhibition takes places in a mainly virtual environment, interconnecting the whole world via the internet, thus establishing the ideal conditions for reflecting changes in global society.

The Virtual Biennale Prague takes place both in a virtual environment (friendship-2015.tumblr.com), and in a physical place – the Altán Klamovka Gallery in Prague. It is thanks to the internet that the organisers are able to address a whole range of graphic designers around the world, starting cooperation with them and creating a valuable collection of artists’ posters on the given theme within two months. The works are also assessed by an international jury. As every year, the exhibited posters do not lack humour, hyperbole and irony, expressed by visual condensation, drawing techniques, and graphic elaboration. 

Lenka Sýkorová

............tisková zpráva

Osmý ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu Virtuální bienále Praha propojil 266 umělců z 26ti zemích světa. Prezentuje práce ve dvou kategoriích: profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol, kterých se letos zapojilo 48. Za organizací výstavního projektu stojí Asociace užité grafiky, Ateliér grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Galerie Altán Klamovka v Praze. 

Tématem pro rok 2015 se stalo PŘÁTELSTVÍ a to jak z pohledu vlastní reflexe tohoto společenského tématu, tak také jako reakce na aktuální společensko-kulturně-politický vývoj. Vystavené plakáty v černo-bílém provedení velmi trefně komentují přátelství od symbolu rukou, přes figurativní motivy odkazující k existenciálním polohám, až po zachycení něčeho efemerního, co nás všechny spojuje. Přátelství je základním kamenem lidství. Cílem organizačního výboru bylo poukázat na přátelství přes filtr sociálních sítí, které jej na oko rozšiřují, ale také velmi zrádně ubírají na jeho autenticitě, tak i na problematiku současné vlny uprchlíků do Evropy, díky které si ověřujeme toleranci a přátelství k lidem vzdálenějších kultur, kteří se časem mohou stát našimi přáteli. Přehlídka se odehrává především ve virtuálním prostředí, propojuje celý svět pomocí internetu, a tak naplňuje ideální podmínky pro reflexi změn celosvětové společnosti.

Virtuální bienále Praha probíhá jak ve virtuální prostředí (friendship-2015.tumblr.com), tak na reálném místě v Galerii Altán Klamovka v Praze. Právě díky internetu jsou organizátoři přehlídky schopni oslovit celou škálu grafických designérů z celého světa a v rámci dvou měsíců s nimi navázat spolupráci a vytvořit hodnotnou sbírku autorských plakátů na dané téma. Součástí je také hodnocení prací mezinárodní porotou. Vystavené plakáty tak jako každý rok nepostrádají vtip, nadsázku a ironii za pomocí vizuální zkratky, kresebné techniky a grafického zpracování. 

Lenka Sýkorová