asociace užité grafiky a grafického designu

Challenge/Výzva

Dear colleagues and appreciators of quality art and design,
AUG DESIGN is proud to hold its ninth international art & design show

Virtual Biennale Prague 2016

Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is FUTURE. This theme can be interpreted from a wide spectrum of meanings to a personal reflection of contemporary society’s development.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Gold Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Gold Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / 2 PDFs, one variant in black & white and the other in a single color, both A4 size, 300 dpi plus 2 JPEGs, 2000 by 1414 px, 72 ppi, one in grayscale color space, the other in RGB color.

We will accept maximum one work (black and white and single color variants) from one author.

Please submit your projects from 1 to 28 October 2016 by filling a form on aug.cz. Projects that will be added after 28 October 2016 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail.

Printing of entries will be provided by show organizers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection
on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) and Jakub Konupka (Czech Republic).

International jury / Li Xu (China, chairman of the jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland), Peter Bankov (Russian Federation) a Pavel Noga (Czech Republic).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague.
Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.
opening / The opening will take place on November 15, 2016 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 10 December, 2016.

challenge/výzva

-----------------------------------------------------------------------------------

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace grafického designu pořádá devátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2016

mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2016 je BUDOUCNOST (FUTURE). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významů až po vlastní reflexi s přihlédnutím na současný společenský vývoj.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile

(profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / 2 soubory PDF, první černobílý, druhý v jediné barvě, oba formáty A4, 300 dpi a 2 soubory JPEG, 2000 × 1414 pixelů, 72 ppi, první v barevném prostoru stupňů šedi, druhý v RGB.

Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo v černobílé a jednobarevné variantě.

Práce zasílejte v termínu od 1. do 28. 10. 2016 formou vyplnění formuláře na stránkách aug.cz.

Díla vložená po 28. 10. 2016 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou
akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo
e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr
na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

mezinárodní porota / Li Xu (Čínská lidová republika, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Peter Bankov (Ruská federace) a Pavel Noga (Česká republika).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.
vernisáž / Vernisáž proběhne dne 15. 11. 2016 v 18.00, výstava potrvá do 10. 12. 2016.