asociace užité grafiky a grafického designu

2014

Virtual Biennale Prague 2014

Welcome!

You can read/download the challenge or submit your work here.

Or you can visit the virtual gallery to see posters that have already been submitted.

You can find this exhibition and many others at René Wanner’s posterpage.ch.

–––

Virtuální bienále Praha 2014

Vítejte!

Zde se můžete podívat se na výzvu, anebo vložit svůj plakát.

Prohlédnout přihlášené plakáty můžete ve virtuální galerii.

Tuto přehlídku a mnohé další můžete najít v přehledu na stránce posterpage.ch Reného Wannera.

 

Final Results of Jury / výsledky poroty

Final results Jury of Virtual Biennale 2014: INFORMATION WAR

Grand Prix Erik Ginadr, Cuba

Professionals:

Golden Prix Karel Míšek, CZ

Silver Prix Piotr Slizewski, PL

Bronze Prix Černý Beran, CZ

Honorable Mention: Byoung-IL Sun, South Korea

 

Students:

Golden Prix Karol Szczepankiewicz, PL

Silver Prix Johana Tomkova, CZ

Bronze Prix Florian Leible, PL

Honorable Mentions: Kristýna Hendrychová, CZ

Gratulujeme / Congratulations

 

press release / tisková zpráva

AUG DESIGN – holds seventh annual international parade of visual arts and design.
Theme: INFORMATION WAR

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category and is representing visual artist from Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria,  China, Colombia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Italy, Iran, Japan, Kosovo, Mexico, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, South Korea, Spain, Taiwan, Turkey, Ukraine, USA and Venezuela.

Organising committee / Karel Míšek (ČR, chairman of the committee), Jan Hora (ČR), Michal Kukačka (ČR), Lenka Sýkorová (ČR) and Jiří Toman (ČR).

international jury / Laze Tripkov (MK, chairman of jury), Jakub Konupka (ČR), Robert Paršo (SK), Thierry Sarfis (FR) and Mieczysław Wasilewski (PL).

Curator of project is Lenka Sýkorová.

This year’s international exhibition of artists’ posters, organised by the Association of Applied Graphics, the independent Altán Klamovka Gallery in Prague, and Graphic Design Studio I of the Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, has taken for this year’s theme the analysis of the concept of “information war”. Since the exhibition takes place mainly in a virtual environment http://informationwar2014.tumblr.com, interconnecting the whole world via the Internet, it provides the ideal conditions for reflecting on the changes in global society under the influence of the media, which have the power to manipulate reality and make their recipients believe in the new reality. A media war – day-to-day brainwashing with new information in the form of words and visuals – creates information stress within society, regardless of the fact that a lot of information is falsified. Distinguishing the true reality from manipulation and lies has become more and more complicated, increasing the tension between reality and the virtual environment in which information spreads incredibly fast. This is also the case of the Virtual Biennale Prague. Its title is misleading since a “biennale” takes place every other year, but the Virtual Biennale Prague has been organised annually since 2007, with the exception of last year. This is to point out the hurriedness of the present time, but equally the advantages of the virtual environment, which interconnects the whole world and makes the spreading of information very easy.

Every year, participants receive an e-mail with the assigned topic, which they must elaborate within a very short time before uploading their work to the website. Then the organisers process the contributions into an exhibition held in the Altán Klamovka Gallery and prepare materials for the international jury. The exhibition is not just a confrontation between the exhibited artists’ posters on the given topic, but also a contest in two categories – professional graphic designers and art college students. This year’s Virtual Biennale Prague has around 250 participating artists from 29 countries, the highest number ever. The project deals with the issue of the information war, which is globally perceived as one of the key aspects of the present civilisation. The exhibited posters (in black-and-white, as required by the contest rules) successfully treat the information war through visual condensation in a graphic form (drawing combined with letters and photographs). Throughout the exhibition, manipulation, alienation, a certain delusion and a sense of menace are apparent. In comparison with previous years – Email-sex (2007), Fast Food (2008), Global Crisis (2009), Discrimination (2010), China (2011), and Corruption (2012) – this year’s exhibition has a more serious tone, lacking humour, exaggeration, and irony, perhaps due to the seriousness of the topic.

Lenka Sýkorová

Participating Art Schools:

From Czech Republic:

 • FUD UJEP, Ústí nad Labem
 • FIT VUT, Brno
 • FSI VUT, Brno
 • FI MU, Brno
 • FMK UTB, Zlín
 • Orange Factory, Prague

From Ecuador:

 • Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil

From Germany:

 • Folkwang University of Arts, Essen

From Italy:

 • Istituto d‘Arte Applicata e Design, Torino /IAAD
 • Accademia di Belle Arti di Roma
 • Politecnico di Torino

From Mexico:

 • Instituto Poblano de Estudios Superiores A.C., Puebla
 • Universidad Autónoma, San Luis Potosí
 • Facultad de Artes Plásticas Universidad Veracruzana

From Poland:

 • ASP Jana Matejki, Kraków
 • ASP, Wroclaw
 • The East European State Higher School, Przemyśl /PWSW
 • University of Wroclaw
 • University of Rzeszów
 • Warsaw School of Information Technology
 • Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw
 • University of Silesia, Katowice
 • University of Arts, Poznań
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
 • Art Academy, Szczecin

From Slovakia:

 • Faculty of Arts University of Prešov

From Serbia:

 • Academy of Arts, Novi Sas
 • Academy of Arts, Niš

From Taiwan:

 • Fu-Hsing Trade &Art School, Taipei

From Ukrajine:

 • Kyiv State Institute of Decorative Arts and Design of Michael Boychuk, Kyiv

------------------------------------------------------------------------------------------

AUG DESIGN pořádá sedmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma INFORMAČNÍ VÁLKA.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kolumbie, Kosova, Kuby, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Severní Koreji, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

Organizační výbor / Karel Míšek (ČR, předseda výboru), Jan Hora (ČR), Michal Kukačka (ČR), Lenka Sýkorová (ČR) a Jiří Toman (ČR).

Mezinárodní porota / Laze Tripkov (MK, předseda poroty), Jakub Konupka (ČR), Robert Paršo (SK), Thierry Sarfis (FR) a Mieczysław Wasilewski (PL).

kurátorka projektu: Lenka Sýkorová

Letošní ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu, kterou pořádá Asociace užité grafiky, nezávislá Galerie Altán Klamovka v Praze a Ateliér grafického designu 1, FUD UJEP v Ústí nad Labem, má letos za téma analýzu pojmu informační válka. Tím, že se přehlídka odehrává především ve virtuálním prostředí http://informationwar2014.tumblr.com, propojuje celý svět pomocí internetu, tak naplňuje ideální podmínky pro reflexi změny celosvětové společnosti a to pod vlivem médií, které mají tu moc realitu manipulovat, pozměnit a přimět své příjemce, aby v novou realitu uvěřili. Mediální válka - každodenní masáž novými informacemi formou slova a vizuálů vytváří ve společnosti informační stres. Nehledě na to, že celá řada informací je zkreslených. Jak rozeznat pravou skutečnost od manipulace a lží se stává stále složitějším problémem. To zvyšuje napětí mezi realitou a virtuálním prostředím, ve kterém se informace šíří neskutečnou rychlostí. Tak tomu je i ve Virtuálním bienále Praha. To je i svým názvem zavádějící. Název bienále, které se odehrává jednou za dva roky, se u Virtuálního bienále Praha koná každoročně a to od roku 2007 – s výjimkou minulého roku. Poukazujeme tak na uspěchanost dnešní doby.

Současně ale také na výhody virtuálního prostředí, které spojuje celý svět a šíření informací je zde velmi snadné. Každoročně jsou účastníci obesíláni emaily, pak ve velmi zkráceném termínu zpracovávají zadané téma a poté jej vkládají na webovou doménu. Pak přichází na řadu zpracování pořadatelů do formy výstavy v pražské Galerii Altán Klamovka a příprava matriálů pro mezinárodní porotu. Současná přehlídka tak není jen konfrontací vystavených autorských plakátů na dané téma, ale také soutěží ve dvou kategorií – profesionálních grafických designérů a studentů vysokých uměleckých škol. Letošní přehlídky Virtuální bienále Praha se v její historii účastnilo nejvíce zemí a to 29, zapojených umělců je kolem 250ti. Projekt ukazuje na problematiku informační války, která je vnímaná celosvětově jako jeden z klíčových momentů současné civilizace. Vystavené plakáty v černo-bílém provedení, které je dané podmínkami soutěže, velmi zdařile zpracovávají informační válku pomocí vizuální zkratky a to kresebně, graficky za přispění litery či fotografie. Forma manipulace, osamocení, určitého přízraku a ohrožení je na celé přehlídce patrná. V porovnání s předchozími ročníky – Email-sex (2007), Fast Food (2008), Global Crisis (2009), Discrimination (2010), China (2011), Corruption (2012) – se současný ročník nese ve vážnějším duchu, postrádá více vtipu, nadsázky a ironie, ale to je pravděpodobně způsobeno samotným zadáním takto závažného tématu.

Lenka Sýkorová

Zastoupené školy:

Z České republiky:

 • FUD UJEP, Ústí nad Labem
 • FIT VUT, Brno
 • FSI VUT, Brno
 • FI MU, Brno
 • FMK UTB, Zlín
 • Orange Factory, Praha

Z Ekvádoru:

 • Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil

Z Německa:

 • Folkwang University of Arts, Essen

Z Itálie:

 • Istituto d‘Arte Applicata e Design, Torino /IAAD
 • Accademia di Belle Arti di Roma
 • Politecnico di Torino

Z Mexika:

 • Instituto Poblano de Estudios Superiores A.C., Puebla
 • Universidad Autónoma, San Luis Potosí
 • Facultad de Artes Plásticas Universidad Veracruzana

Z Polska:

 • ASP Jana Matejki, Kraków
 • ASP, Wroclaw
 • The East European State Higher School, Przemyśl /PWSW
 • University of Wroclaw
 • University of Rzeszów
 • Warsaw School of Information Technology
 • Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wroclaw
 • University of Silesia, Katowice
 • University of Arts, Poznań
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
 • Art Academy, Szczecin

Ze Slovenska:

 • Fakulta umění Prešovská univerzita, Prešov

Ze Srbska:

 • Academy of Arts, Novi Sas
 • Academy of Arts, Niš

Z Tchaj-wanu:

 • Fu-Hsing Trade &Art School, Taipei

Z Ukrajiny:

 • Kyiv State Institute of Decorative Arts and Design of Michael Boychuk, Kyiv

tisková zpráva

invitation / pozvánka

invitation / pozvánka

Altán Klamovka Gallery, Prague

7th Virtual Biennale Prague 2014

AUG DESIGN – holds seventh annual international parade of visual arts and design.

Theme: INFORMATION WAR

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category.

Art Project is representing visual artist from Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Italy, Iran, Japan, Kosovo, Mexico, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, South Korea, Spain, Taiwan, Turkey, Ukraine, USA and Venezuela.

Gallery of Altán Klamovka cordially invites you:

to an opening of the exhibition on Saturday, November 22, 2014, from 5 p. m.

The exhibition will run until December 14, 2014, opening hours Saturday and Sunday form 2 to 5 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 4, 9, 10 & 16

Introductory word by Karel Míšek. Curator of the gallery is Lenka Sýkorová.

supported by: FUD UJEP in Ústí nad Labem, the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, City Quarter of Prague 5 and Gestor - the Union of the Protection of Authorship.

Altán Klamovka Gallery is managed by: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky

 

invitation / pozvánka ------------------------------------------------------------------

 

AUG Praha pořádá sedmý ročník mezinárdní přehlídky výtvarného umění a designu.

Téma: Informační válka.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do dvou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol),

Projekt je zastoupen umělci z Argentiny, Běloruska, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Francie, Itálie, Iránu, Japonska, Kolumbie, Kosova, Kuby, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Severní Koreji, Slovenska, Srbska, Španělska, Tchaj-wanu, Turecka, Ukrajiny, USA a Venezuely.

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

vernisáž se uskuteční v sobotu 22. 11. 2014 v 17:00

výstava potrvá do 14. 12. 2014, otevřeno so a ne 14:00-17:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16

Úvodní slovo pronese Karel Míšek a kurátorka Lenka Sýkorová.

podpořeno:  FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským

Altán Klamovka spravuje: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky