asociace užité grafiky a grafického designu

2016

Final Results of Jury / výsledky poroty

Final results Jury of Virtual Biennale 2016: FUTURE

Grand Prix without declaration

Professionals:

Golden Prix NAANDEYÉ GARCÍA VILLEGAS, MEXICO

Silver Prix SHI QIXIN, CHINA

Bronze Prix CARLOS ANDRADE, VENEZUELA

Honorable Mention:

SONIA-GABRIEL UN MUNDOFELIZ, SPAIN (for KVK FUD UJEP in ÚSTÍ NAD LABEM)

ELMER SOSA, MEXICO (for ALTÁN KLAMOVKA GALLERY in PRAGUE)

Students:

Golden Prix WU ZHONG, XIAMEN UNIVERSITY, CHINA

Silver Prix VERONIKA OPATRNÁ, FUD UJEP in ÚSTÍ NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

Bronze Prix WANG DAILI, SHANDONG NORMAL UNIVERSITY, CHINA

Honorable Mentions:

YANG BO, FUD UJEP in ÚSTÍ NAD LABEM, CHINA (for AUG PRAGUE)

Gratulujeme / Congratulations

exhibition opening / vernisáž

Lenka Sýkorová

poster by Pekka Loiri

poster by Karel Míšek

press release / tisková zpráva

................press release

The 9th international exhibition of artists’ posters, Virtual Biennale Prague, has brought together 378 artists from 31 countries. The exhibition presents their works in two categories: professionals, and art college students (65 participating this year). The whole project is organised by the Association of Applied Graphics, Graphic Design Studio I of the Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, and the Altán Klamovka Gallery in Prague.

The theme for 2016 is the future, taking into account both subjective testimonies and reflections of the present. The posters on display play with meanings, hyperbole and wit. The authors express themselves with visual shortcuts, drawings frequently bordering on illustrative art, photography and graphic design. For this year the traditional remit in black and white is enriched with a colour version which is only presented in a virtual gallery. This has imparted dynamics to the exhibited collection of posters and visual strength. We find here warnings about the dangers of leaving our digital traces on the Internet and the threat of humans being controlled by new technologies. A number of authors alert us to global climate changes and war conflicts. The largest part of the collection, however, are original posters with a subjective approach to their topic. Visions of the future ranging from optimistic to pessimistic, fade into one another in the works. Future, as an unknown quantity, unites all of them.

The Virtual Biennale Prague takes place both in a virtual environment (http://future-2016.tumblr.com/), and in a physical place – the Altán Klamovka Gallery in Prague. It is thanks to the internet that the organisers are able to address a whole range of graphic designers around the world, starting cooperation with them and creating a valuable collection of artists’ posters on the given theme within two months. The works are also assessed by an international jury. Part of the project is evaluation of the works by an international jury. In cooperation with Professor Li Xu, who is chairman of the international jury and took care of the translation contest challenge into Chinese, a record 29 schools from China entered the competition this year.

Lenka Sýkorová

.......................tisková zpráva

Devátý ročník mezinárodní přehlídky autorského plakátu Virtuální bienále Praha propojil 378 umělců z 31ti zemích světa. Prezentuje se ve dvou kategoriích: profesionálů a studentů vysokých uměleckých škol, kterých se letos zapojilo 65. Za organizací výstavního projektu stojí Asociace užité grafiky, Ateliér grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Galerie Altán Klamovka v Praze.

Tématem pro rok 2016 se stala BUDOUCNOST s přihlédnutím jak na subjektivní výpověď či jako reflexe současnosti. Vystavené plakáty nepostrádají hru s významy, nadsázku a vtip. Autoři se vyjádřili pomocí vizuální zkratky, kresebné mnohdy až ilustrativní techniky, fotografie a grafického zpracování. Pro letošní ročník bylo tradiční zadání v černo-bílém provedení obohaceno o barevnou verzi, která je prezentována jen ve virtuální galerii. Vystavené kolekci plakátů to dodalo na dynamičnosti a vizuální síle. Nalezneme zde poukázání na nebezpečí digitálních stop na internetu či hrozby ovládání člověka novými technologiemi. Celá řada autorů ukazuje na globální změny v klimatu nebo na válečné konflikty. Největší část kolekce však tvoří autorské plakáty se subjektivním uchopením tématu. V dílech se prolínají vize budoucnosti od optimistických až po ty pesimistické. Budoucnost jako velká neznámá však spojuje všechny příspěvky.

Virtuální bienále Praha probíhá jak ve virtuální prostředí (http://future-2016.tumblr.com/), tak na reálném místě v Galerii Altán Klamovka v Praze. Právě díky internetu jsou organizátoři přehlídky schopni oslovit celou škálu grafických designérů z celého světa a v rámci dvou měsíců s nimi navázat spolupráci a vytvořit hodnotnou kolekci autorských plakátů. Součástí projektu je hodnocení prací mezinárodní porotou. V rámci spolupráce s profesorem Li Xu, který je předsedou mezinárodní poroty a postaral se o překlad výzvy soutěže do čínštiny, se do letošního ročníku přihlásilo rekordních 29 škol z Číny.

Lenka Sýkorová


invitation / pozvánka

AUG DESIGN – holds ninth annual international parade of visual arts and design.Theme: FUTURE

Art Project is representing visual artist from Algeria, Austria, Bolivia, Bulgaria, China, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Italy, Iran, Ireland, Kosovo, Macau, Mexico, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Slovakia, Spain, Taiwan, Turkey, USA, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam.

An opening of the exhibition on Tuesday, November 15, 2016, from 6 p. m.
The exhibition will run until December 10, 2016, opening hours Wednesday and Saturday form 2 to 5 p. m. you will find in park Klamovka, Tram no. 9, 10 & 16
Introductory word and results announcement by Karel Míšek and Lenka Sýkorová.

Curator of project is Lenka Sýkorová.
Authorial posters of project by Pekka Loiri and Karel Míšek.
Graphic design by Jakub Konupka.

Organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) and Jakub Konupka (Czech Republic).

International jury / Li Xu (China, chairman of the jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland), Peter Bankov (Russian Federation) a Pavel Noga (Czech Republic).

------------------pozvánka/Invitation

AUG DESIGN pořádá devátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma BUDOUCNOST.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci Alžírska, Bolívie, Bulharska, České republiky, Čínské lidové republiky, Ekvádoru, Francie, Indonésie, Íránu, Irska, Itálie, Kosova, Macao, Maďarska, Mexika, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Ruské federace, Singapuru, Slovenska, Španělska, Srbska, Tchaj-wanu, Turecka, USA, Uzbekistánu, Venezuely a Vietnamu.

vernisáž se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v 18:00
výstava potrvá do 10. 12. 2016, otevřeno středa a sobota 14:00-17:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 9, 10 a 16
úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek a Lenka Sýkorová

Kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Autorské plakáty k projektu navrhli: Pekka Loiri a Karel Míšek
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová(Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

Mezinárodní porota / Li Xu (Čínská lidová republika, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Peter Bankov (Ruská federace) a Pavel Noga (Česká republika).

 

Poster Submission / Vkládání plakátů

As the deadline passed the submission form has been closed. Thank you all for your participation! We’re processing all posters so they can appear in the virtual gallery as soon as possible.

Vkládání plakátů bylo ukončeno. Děkujeme všem účastníkům. Přihlášené plakáty zpracováváme, aby se co nejdříve mohly objevit ve virtuální galerii.

Challenge/Výzva

Dear colleagues and appreciators of quality art and design,
AUG DESIGN is proud to hold its ninth international art & design show

Virtual Biennale Prague 2016

Prague International Art & Design Exhibition

theme / The theme for this year is FUTURE. This theme can be interpreted from a wide spectrum of meanings to a personal reflection of contemporary society’s development.

categories / Professional artists and designers, College students.

prizes / Grand Prix, Gold Medal (Professional category), Silver Medal (Professional category), Bronze Medal (Professional category), Gold Medal (Student category), Silver Medal (Student category), Bronze Medal (Student category).

technical requirements / 2 PDFs, one variant in black & white and the other in a single color, both A4 size, 300 dpi plus 2 JPEGs, 2000 by 1414 px, 72 ppi, one in grayscale color space, the other in RGB color.

We will accept maximum one work (black and white and single color variants) from one author.

Please submit your projects from 1 to 28 October 2016 by filling a form on aug.cz. Projects that will be added after 28 October 2016 will not be accepted. We will also not accept works sent by e-mail.

Printing of entries will be provided by show organizers.

To facilitate identification, all entries must bear on the bottom right-hand side the author’s full name and/or e-mail address, year and country of origin. Student works must also give the name of the school.

Entries will be presented at and Organising Committee will provide a selection
on exhibition: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organising committee / Karel Míšek (Czech Republic, chairman of the committee), Lenka Sýkorová (Czech Republic) and Jakub Konupka (Czech Republic).

International jury / Li Xu (China, chairman of the jury), Eduardo Barrera Arambarri (Mexico), Pekka Loiri (Finland), Peter Bankov (Russian Federation) a Pavel Noga (Czech Republic).

exhibition / The show will be held at the Altán Klamovka, Prague.
Gallery curator is Lenka Sýkorová. More on www.aug.cz/altan-klamovka-praha.
opening / The opening will take place on November 15, 2016 at 6:00 pm at the Altán Klamovka Gallery. The exhibition will run until 10 December, 2016.

challenge/výzva

-----------------------------------------------------------------------------------

Vážení kolegové, příznivci dobrého umění a designu, Asociace grafického designu pořádá devátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2016

mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

téma / Tématem pro rok 2016 je BUDOUCNOST (FUTURE). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významů až po vlastní reflexi s přihlédnutím na současný společenský vývoj.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
ocenění / Grand Prix, zlatá medaile (profesionální kategorie), stříbrná medaile

(profesionální kategorie), bronzová medaile (profesionální kategorie), zlatá medaile (studentská kategorie), stříbrná medaile (studentská kategorie), bronzová medaile (studentská kategorie).

technická data / 2 soubory PDF, první černobílý, druhý v jediné barvě, oba formáty A4, 300 dpi a 2 soubory JPEG, 2000 × 1414 pixelů, 72 ppi, první v barevném prostoru stupňů šedi, druhý v RGB.

Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo v černobílé a jednobarevné variantě.

Práce zasílejte v termínu od 1. do 28. 10. 2016 formou vyplnění formuláře na stránkách aug.cz.

Díla vložená po 28. 10. 2016 nebudou do soutěže zařazena, stejně tak nebudou
akceptovány práce zaslané e-mailem. Organizátoři zajistí tiskovou realizaci výstavy.

Práce musí být kvůli identifikaci označeny na pravé straně jménem autora nebo
e-mailovou adresou, rokem a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy.

Práce budou umístěny na webových stránkách a organizační výbor provede výběr
na výstavu: www.aug.cz/virtualni-bienale.

organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru), Lenka Sýkorová (Česká republika) a Jakub Konupka (Česká republika).

mezinárodní porota / Li Xu (Čínská lidová republika, předseda), Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko), Pekka Loiri (Finsko), Peter Bankov (Ruská federace) a Pavel Noga (Česká republika).

výstava / Výstava bude prezentována v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.
vernisáž / Vernisáž proběhne dne 15. 11. 2016 v 18.00, výstava potrvá do 10. 12. 2016.