Honorář vs. cena

Pojmy honorář (autorská odměna) a cena jsou v běžné praxi — a bohužel i na stránkách mnohých médií — často zaměňovány. Důrazně však doporučujeme se dobře seznámit s jejich významem a používat vždy korektní termín.

Nejlépe rozdíl mezi honorářem (autorskou odměnou) a cenou vystihuje stanovisko Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky:

  • honorář: odměna za práci intelektuálního rázu
  • cena: hodnota zboží

K tomuto spíše lingvistickému pohledu si dovolíme doplnit, že cena nemusí být pouze vyjádřením hodnoty zboží, ale i služeb. Autorská činnost ovšem není z pohledu právního řádu ČR ani zbožím a ve své podstatě ani službou (chápeme-li službu jako výkon nekreativního charakteru). Z výše uvedeného taktéž  jednoznačně vyplývá i zásadní rozdíl v používání obou výrazů grafickými designéry – autory. Odkazuje-li výraz cena k běžnému obchodnímu styku (cena za služby) či nákupu a prodeji zboží (cena za zboží), ze své podstaty nepostihuje výsledky duševní tvůrčí činnosti (více viz Je grafický designér podnikatelem? resp. ustanovení § 3 odst. 1 živnostenského zákona).

Požaduje-li autor za užití výsledků své činnosti zaplacení ceny a nikoliv honoráře (autorské odměny), nepřímo tím vyjadřuje, že výsledky své činnosti nepovžuje za autorské dílo hodné autorskoprávní ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ale pouze za jakési „zboží“, službu nekreativního charakteru1) (kterou ovšem může být předtisková příprava – DTP – či operátorská grafická práce).

Za (vytvoření a) užití výtvarného návrhu (logotypu, vizuální identity, výroční zprávy, plakátu, …) a užití výsledků tvůrčí duševní činnosti obecně by tak měl autor vždy požadovat zaplacení honoráře (autorské odměny) a nikoliv ceny.

Zaplacení honoráře pak může být provedeno jak na základě písemné či ústní smlouvy o vytvoření (a/nebo užití) díla, tak na základě vystavené faktury. V obou případech však musí být smluvní strana poskytovatele práv k užití díla (autor) fyzickou, nikoliv právnickou osobou (nejedná-li se udělení podlicence) – neboť autorem nemůže být právnická, ale vždy jen fyzická osoba. Na autorem vystavené faktuře tak může být uvedeno DIČ (fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné), avšak nikoliv IČ (právnické osoby).

Jiří Toman
Tereza Pokorná

 


1) ačkoliv ani tímto nemůže být omezena zákonem daná ochrana díla, jež by vzhledem ke své povaze bylo posouzeno jako dílo autorské