Je grafický designér podnikatelem?

Často se setkáváme s otázkou, zda je z pohledu platného právního řádu ČR grafický designér podnikatelem či zda k výkonu své činnosti potřebuje platné živnostenské oprávnění. Pokusíme se tedy na tyto otázky stručně odpovědět.

Autor z titulu výkonu své tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem má být např. dílo vědecké, výtvarné, literární apod., není podnikatelem podle obchodního zákoníku.

Přihlédneme-li v tomto kontextu k ustanovení § 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., má jeho činnost některé podobné znaky (např. dosahování zisku za jeho činnost), v ostatním však nenaplňuje znaky nutné pro podnikání. Je nutné vzít na vědomí, že autor svou činnost nekoná na základě jakéhokoliv povolení či registrace, jež obchodní zákoník předpokládá v definici podnikatele.

Tuto skutečnost dostatečně prokazuje ustanovení živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, a to konkrétně ustanovení § 3 odst. 1, ve kterém je stanoveno, že živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory. Tudíž že duševní tvůrčí činnost autora není živností, nespadá do působnosti živnostenského zákona.

Stát tedy neuděluje k vytváření uměleckých děl nebo k vědecké tvorbě žádná oprávnění (k autorské činnosti grafického designéra není potřeba živnostenského oprávnění). Autorem díla, jak je výše uvedeno, může být pouze fyzická osoba. To se týká i tzv. souborných děl či spoluautorství děl, kdy dílo vzniklo společnou tvůrčí činností fyzických osob.

Z podstaty povahy díla, jeho vytváření, je zcela vyloučené, aby autorem díla nebo spoluautorem byla právnická osoba. Dále je nutné vzít na vědomí, že autorství nelze vyloučit, nelze se ho vzdát, a to ani například dohodou či prohlášením autora.

doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
Tereza Pokorná