asociace užité grafiky a grafického designu

aktuálně

Dorota Sadovská: Mimetická krize / Mimetic Crisis

Dorota Sadovská: Mimetická krize / Mimetic Crisis
vernisáž se uskuteční v úterý 3. 3. 2020 v 18:00, výstava potrvá do 18. 4. 2020, galerie otevřena ve středu a v sobotu 13-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Doprovodný program 18. 4. 2020: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.
----------------------------------------------------en
An opening of the exhibition on Tuesday, March 3, 2020, from 6 p. m. The exhibition will run until April 18, 2020

Curator: Lenka Sýkorová

Opening Hours Wednesday and Saturday from 1 to 5 p. m. The Altán Klamovka Gallery you will find in park Klamovka, Tram no. 9 & 16

Accompanying program 18th April 2020: 2:00 – 4:00 p.m. – animation workshop for children, 4:00 – 5:00 p.m. – commented viewing of the exhibition and the exhibition activity of Klamovka Pavilion.

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor
a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na
rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů
jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství
a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat
projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor
s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích
laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské
aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově
pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní
charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních
struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ V ALTÁNU KLAMOVKA NEBO OBJEDNÁNÍ NA EMAILU:
lenka.sykor@email.cz.
cena 150,-Kč + 50,-Kč poštovné a balné

Křest v knihkupectví ArtMap v Praze dne 11. 10. 2017 od 18hod.
fotografie: Markéta Bendová

kniha Konečně spolu.

 

prezentace knihy v pořadu Tři minuty s knihou UPC

www.youtube.com/watch?v=2smwub7hG20&list=PLcyFDOBp-5Tihui5uYJHYQwbMURl5Jfbb&index=3

 

Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011.
Lenka Sýkorová

Publikace Konečně spolu je na téma disertační práce v doktorském programu oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Hlavní záměr textu je soustředěn na nezávislou galerijní scénu a fenomén umělce jako kurátora. Publikace dokumentuje projekt Czech Action Galleries. Výzkum se zaměřil na nezávislé galerijní instituce, jež jsou vedeny mladými vizuálními umělci, a na jejich vztah k preferovaným prezentovaným výtvarným formám, jakými jsou aktivismus, performance, umění site-specific a video art.

V posledních deseti letech se objevil fenomén mladých umělců-kurátorů, kteří zakládali neziskové a alternativní galerie na těch nejméně očekávaných místech po celé České republice. Všechny tyto galerie spojuje myšlenka prezentace současného mladého vizuálního umění bez jakéhokoliv omezení ze strany velkých institucí či podporovatelů. Pro úplné uvedení dané problematiky do kontextu vývoje je zkoumaný fenomén posuzován pravě z dnešního pohledu, jenž umožňuje časový odstup.

Rozhovor na radiu Wave s redaktorkou Ivanou Veselkovou

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/lenka-sykorova-mapuje-nezavisle-galerie--1078686

Editor: Lenka Sýkorová
Autoři: Lenka Sýkorová, Romana Bartůňková, Markéta Kubačáková, Tereza Nováková, Silvie Šeborová, Romana Veselá, Karel Matouš Zavadil
Odpovědný redaktor: Silvie Milková
Recenzenti: Radek Horáček, Vendula Fremlová
Překlad: Petra Bidlasová
Fotografie: Radek Jandera, Markéta Bendová, Lenka Sýkorová, archiv jednotlivých umělců
Jazyková korektura: Václav Magid, Bohuslav Holý, Elena Zemanová
Grafická úprava: Jiří Toman
Tisk: Tiskárna VAMB s.r.o., Štěchovice

Publikaci vydala: 
© Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2011
Vydání první
Počet stran: 304

ISBN 978-80-7414-419-6

Odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě

Odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě

 

Recenze na publikaci v pořadu Mozaika Český rozhlas. Od 16:40 minuty.

Odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015. Úkolem je teoreticky uchopit vývoj české (potažmo slovenské) kresby u mladých autorů. Cílem není dokonale zmapovat kresbu v současném  českém umění, ale naznačit určitou analýzu se zaměřením na umělce do 40 let. Dále v rámci případových studií poukázat na různorodost projevů a přesahů současné kresby v intermediální tvorbě s přihlédnutím k postkonceptuálním tendencím ve výtvarném umění. I když je kresba tradičním médiem, objevuje se aktuálně formou instalace, objektu, intervence do veřejného prostoru, participace, performance, digitálních technologií a nalezneme zde i polohy zkoumající hranice kresby formou experimentu.

Publikace je rozdělena do dvou částí. První je teoretickým vhledem do problematiky uchopení současné kresby. Na této části se podíleli akademičtí pracovníci z Katedry dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, konkrétně Ludvík Hlaváček, Eva Mráziková, Anna Vartecká, Lenka Sýkorová a dva externí spolupracovníci Viktor Čech a Slavomíra Ondrušová.


Druhá, obrazová část publikace přináší dokumentaci kurátorských projektů výstavy Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptuální přesahy v současné kresbě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem v roce 2014 a výběr ze série výstav v Galerii Altán Klamovka v Praze v letech 2014–2015. Její podstatná část je věnována představení profilů umělců, a to jak zapojených do dvouletého výzkumu, který vydání knihy předcházel, tak i těch, kteří byli vybráni, aby doplnili pohled na současnou českou a (potažmo slovenskou) kresbu. Výběru předcházelo stanovení dvou parametrů. Prvním je poukázání na mladé umělce tvořící převážně intermediálně se zájmem o kresbu a druhým je omezení jejich věku do 40 let.

Grafická úprava Karel Míšek.

Klíčová slova: kresba, linie, performance, instalace, objekt, nová média, participace, moderní umění, postkonceptuální umění, konceptuální umění, intermediální umění, současné umění, české výtvarné umění, slovenské výtvarné umění, galerijní provoz, edukace, zprostředkování výtvarného umění

---------------------------------------en

Postkonceptuální přesahy v české kresbě (Post-conceptual Overlaps of Czech Drawing) is a professional publication offering a theoretical view of the development of Czech drawing from 2000 to 2015. Its task is to grasp theoretically the development of Czech (and even Slovak) drawing by young artists. Its goal is not to map the drawing of contemporary Czech art, but to suggest a certain analysis focusing on artists under 40. Furthermore, it uses case studies to point out the variedness of expression and the overlapping of contemporary drawing with mixed-media work, while considering post-conceptual tendencies in the fine arts. Even though drawing is a traditional medium, it currently appears in the form of installations, objects, interventions in public space, participation, performances and digital technologies, and we can even find approaches investigating the boundaries of drawing using experiments.

The publication is divided into two sections. The first gives a theoretical insight into the problems of grasping contemporary drawing. This part is the result of the cooperation of the academic staff of the Department of the History and Theory of Art at the Faculty of Art and Design of the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, namely Ludvík Hlaváček, Eva Mráziková, Anna Vartecká, Lenka Sýkorová and two external co-workers, Viktor Čech and Slavomíra Ondrušová.

The second part of the publication documents curator projects from the exhibition Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptuální přesahy v současné kresbě (Post-conceptual Overlaps of Contemporary Drawing) at the Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem in 2014, and a selection from the series of exhibitions in the Altán Klamovka Gallery in Prague in 2014 and 2015. Its substantial part is dedicated to the introduction of artists; those who have taken part in the two-year study preceding the publishing of the book, as well as those who were chosen to complete the overview of contemporary Czech (and Slovak) drawing. Two parameters were determined preceding the selection.

The first highlights young artists who primarily produce mixed-media work with an interest in drawing, and the second requires the artists to be no more than 40 years old.

Graphic design by Karel Míšek.

Keywords: drawing, lines, installation, object, new media, modern art, post-conceptual art, conceptual art, intermedia art, contemporary art, Czech visual art, Slovak visual art, gallery operation, education, mediation fine art