Jasmin Schaitl: Vzájemnost

  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost
  • Jasmin Schaitl: Vzájemnost

3. 11. – 8. 12. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová
foto:
Markéta Bendová
video:
Tereza Havlínková

Vzpomínky jsou ovlivněny procesem zapamatování. Je to jistá linie, která se vine do minulosti, ale současně tvoří naši přítomnost i budoucnost. Rakouská umělkyně Jasmin Schaitl v Altánu Klamovka vytváří intimní prostorovou instalaci založenou na aktivaci hmatových a zvukových smyslů, která vtahuje diváka do procesu rozpomínání se a vyzívá k participaci. Autorka se zde soustředí na pozitivní vzpomínky, které jsou evokovány prostorovou kresbou tvořenou až sochařským smyslem pro haptičnost pomocí kovových a textilních linií. Otevírá otázky: jsme schopni převést své vzpomínky do abstraktních prostorových forem? Dokážeme to i pomocí kresby? Můžeme zpětně prožít dané vzpomínky za pomocí hmatu a sluchu? Jasmin Schaitl fascinuje neuroplasticita neboli neustálá změna mozkových buněk. Výchozím bodem instalace se tak stal Schaitlův výzkum v kontextu kontemplativní neurovědy, haptiky a vzpomínání/zapomínání. Prostřednictvím zvukové a prostorové instalace z drátů, nití a kreseb vytvořených speciálně pro výstavní prostor Jasmin Schaitl zve diváky, aby si našli čas na rozjímání, a nabízí participativní metodu, jak přivést pozitivní paměť zpět do přítomného okamžiku.

Jasmin Schaitl je rakouskou vizuální umělkyní a performerkou. Absolvovala magisterské studium v roce 2012 na Vysoké škole umělecko-průmyslové ve Vídni. Od roku 2019 působí také na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi v Polsku jako doktorandka. Performance je její nosnou konstrukcí. Mimo práce s tělesností, performance a choreografie se zaměřuje na zhmotnění intimních mechanismů, které souvisí s každodenním prožíváním reality. Jasmin Schaitl také organizuje skupinové performance a současně je aktivní ve vedení workshopů. Pro její tvorbu je podstatná přesnost, koncentrace a detail. Interdisciplinární tvorba Jasmin Schaitl se pohybuje mezi performance a objekty, kresbami a videoartem. Jedná se o plnohodnotnou výpověď umělkyně o stavu současné společnosti. Každé její gesto v průběhu mnohahodinových performancí poukazuje na nový pohled, že není třeba hromadit hmotu, ale stačí se zastavit a pochopit, že i v hmotné prázdnotě lze nalézt duchovní plnost. Pro Altán Klamovka připravila projekt reflektující vědomější vnímání času, přičemž reflektuje možnosti současné kresby.

Lenka Sýkorová

Podpořeno také z Rakouského kulturního fóra Praha a Austrian Ministry for Arts and Culture, Civil Service and Sports.

Catalogue_Schaitl